Denna artikel listar en stor mängd musiktermer som används i musiksammanhang. De är arrangerade och uppdelade efter användningsområde.

Idén att publicera en artikel om musiktermer på Komponera.se dök upp redan februari 2009. Då låg emellertid en ganska utförlig artikel om just musiktermer redan uppe på svenska Wikipedia och det kändes med ens lite onödigt. Det fanns emellertid ett par problem med Wikipedia-artikeln. Den var inte alltigenom effektiv med bara bokstavsordning som uppdelning, och därutöver var den inte färdig (tog slut vid P).

Precis här om dagen upptäckte jag att artikeln fortfarande inte är färdig, så jag tar mig friheten att publicera en egen. Komponera.se:s avsnitt om musiktermer är uppdelat i några olika grupper för att inte stapla musikterm på musikterm oavsett användningsområde. Musiktermerna är uppdelade efter följande områden:

1.      Tempo och puls

 • Musiktermer som anger tempo och puls, t.ex. adagio (= långsamt).

2.      Dynamik

 • Termer som anger dynamik, t.ex. forte (= starkt)

3.      Konkreta anvisningar för framförande

 • Musiktermer som konkret beskriver hur ett visst parti ska framföras (bortsett från standardtermerna för tempo och dynamik), t.ex. crescendo (= starkare och starkare).

4.      Psykologiska anvisningar för framförande

 • Musiktermer som beskriver hur ett visst parti ska framföras på en mer psykologisk eller mental nivå, t.ex. con brio (= med värme)

5.      Övrig terminologi

 • Musiktermer som vanligen inte skrivs ut i noter utan helt enkelt är benämningar på olika musikformer eller musikterminologi för allmänbildnings skull, t.ex. a cappella (= sång utan instrumentalt ackompanjemang). Namn på olika genrer och musikverk finns däremot inte med.

I många fall är det bra att kunna vissa konjunktioner och prepositioner på italienska och latin innan man sätter igång och pluggar musiktermer.

Lista över konjunktioner/prepositioner:

a – i

ad – till

col, colla – med

come – som

con – med

da – från

ma – men

ossia – eller

più – mer

OBS! När beteckningen “används som återställare” används har det ingenting att göra med morgonsupar.

1. Tempo och puls – musiktermer

Grave – Väldigt långsamt

Lento – Långsamt

Largo – Brett

Larghetto – Tämligen brett

Adagio – Långsamt

Adagietto – Tämligen långsamt

Andante – Gående

Andantino – Gående med något raskare tempo

Moderato – Måttligt

Allegretto – Tämligen snabbt

Allegro – Snabbt

Vivace – Livligt

Presto – Mycket snabbt

Prestissimo – Så snabbt som det går

2. Dynamik

Piano pianissisimo (pppp) – Så svagt som det går

You might be interested:  Adrian Knight – Komponera intervjuar

Pianissisimo (ppp) – Mycket mycket svagt

Pianissimo (pp) – Mycket svagt

Piano (p) – Svagt

Mezzo piano (mp) – Måttligt svagt

Mezzo forte (mf) – Måttligt starkt

Forte (f) – Starkt

Fortissimo (ff) – Mycket starkt

Fortissisimo (fff) – Mycket mycket starkt

Forte fortissisimo (ffff) – Så starkt som det går

3. Konkreta anvisningar för framförande

A

accelerando – snabbare och snabbare

accentato – med betoning, accentuerat

ad libitum – efter behag

affrettando – raskare

al fine – till slutet (används ofta med da capo (= från början) vid en repris

al segno – till tecknet (används ofta med da capo (= från början) vid en repris

alla breve – taktart räknas i halvnoter

allargando – något bredare och långsammare

alternativo – växelvis

ancora – igen (betecknar en upprepning)

ancora una volta – ännu en gång (betecknar ännu en upprepning (dessa italienare!))

a piacere – efter behag

arco – med stråke (används för stråkinstrument, motsats – pizzicato)

assai – mycket (för att förstärka annan musikterm)

a tempo – i tempo/konstant tempo

attacca – Sätter ihop en sats med en annan (ingen paus)

B

basso – låg (används för att beteckna att stämma ska spelas en oktav ner)

C

calando – avtagande (gäller styrka och hastighet)

cessura – andningspaus

colla parte – med solisten

colla voce – med rösten

col legno – med träet (används för stråkinstrument)

col pugno – med knytnäven (jag vette tusan när det används)

come prima – som första gången

con boca chiusa – med sluten mun

con moto – med rörelse

con sordino – med sordin (används för blåsinstrument)

coperta – täckt (används för slagverksinstrument – t.ex. tygbit för att dämpa ljudet)

crescendo – starkare och starkare

D

da capo – från början

da capo al fine – från början till slut

da capo al segno – från början till tecknet

dal segno al fine – från tecknet till slutet

decrescendo – svagare och svagare (ovanlig term)

diluendo – gradvis “mjukare”

diminuendo – svagare och svagare (vanlig term)

divisi – uppdelat (används för stråkinstrument om kompositören vill ha fler toner från samma instrumentstämma)

durata – varaktighet (ofta tillsammans med tidsangivelse för ett styckes längd)

E

egualmente – lika som förut

F

fermata – håll ut (dirigent avgör exakt tonlängd)

fill – musikern har frihet att spela något passande (används istället för noter)

forzando – betonat, markerat

fine – slut (skrivs ut där stycket avslutas)

G

glissando – glidande (mellan två toner)

I

in altissimo – en oktav upp

in modi di – i samma stil som

L

legato – sammanhängande, med bindningar (motsats = staccatto)

loco – på plats (toner ska spelas i noterad oktav, används som återställare)

M

ma non troppo – men inte för mycket (mildrar annan musikterm)

main droite, m.d. – spelas med höger hand (används för piano)

You might be interested:  Renässansen – polyfoni och Palestrina

main gauche, m.l. – spelas med vänster hand (används för piano)

mano destra – spelas med höger hand

mano sinistra – spelas med vänster hand

marcato – accentuerat

meno – mindre (mildrar annan musikterm)

molto – mycket (förstärker annan musikterm)

morendo – bortdöende (diminuendo utan nekrofobi)

murmurando – mumlande

N

naturale – naturligt (används som återställare)

O

ottava – oktav (t.ex. octavo basso – en oktav djupare)

P

peu à peu – lite i taget

poco – lite (används för att beteckna återhållsamhet för t.ex. annan term)

poco à poco – lite i taget

poi – sedan (t.ex. diminuendo poi forte – svagare och svagare, sedan starkt)

portamento – mellanting mellan legato och staccato (används för piano)

portato – mellanting mellan legato och staccato

Q

quasi – nästan som

R

rallentando – långsammare

ripresa – repris

ritardando– avsaktande

ritenuto – långsammare än angivet tempo

rubato – friare tempo

S

sempre – alltid (används för att beteckna att annan musikterm gäller hela stycket)

senza – utan

sforzando (sfz) – förstärkt

slentando – utslocknande (gäller tempo)

smorzando – utdöende (ytterligare ett diminuendo utan nekrofobi)

sostenuto – tillbakahållet

sotto voce – med dämpad röst (används för sångstämmor)

staccato – avskilt, utan bindningar (motsats = legato)

stretto – stegrat tempo

stringendo – allt snabbare

subito – plötsligt (t.ex. subito sforzando – plötsligt förstärkt)

sul ponticello – vid stallet (används för stråkinstrument)

T

tacet – tystnad

tenuto – uthållet

tremolando – darrande

tremolo – med vibrato

tutto, tutti – alla (betecknar att särskild angivelse gäller alla stämmor)

4. Psykologiska anvisningar för framförande

A

affettuoso – med känsla

agitato – upprört

amabile – älskligt

amoroso – kärleksfullt

apassionato – passionerat

arioso – melodiöst

B

burlando – skämtande

burlesco – grovt

C

comodo – bekvämt

con amore – med kärlek

con bravura – med virtuositet

con brio – med värme

con duole – med smärta

con fuoco – eldigt

con spiritu – livfullt

D

disperato – förtvivlat

dolce – mjukt

dolcissimo – mycket mjukt

doloroso – sorgset

E

elegiaco – klagande

eroico – heroiskt

espressivo – uttrycksfullt

F

feroce – våldsamt

festivo – högtidligt

furioso – rasande

G

gaio – muntert

gioioso – lekfullt

giusto – strikt, exakt

grandioso – storslaget

grazioso – graciöst

I

impetuoso – häftigt

incalzando – innerligt

inquieto – oroligt

innocenza – oskuldsfullt

irresoluto – tvekande

L

lacrimoso – gråtande

lamentoso – klagande

lugubre – dystert

lusingando – förförande

M

maestoso – majestätiskt

malincolico – melankoliskt

marziale – krigiskt

mesto – sorgset

P

parlando – talande

pastorale – stillsamt

pesante – tungt

piangendo – gråtande

precipitando – ilande

Q

quieto – lugnt

R

recitando – berättande

rigoroso – strängt

risoluto – bestämt

S

saltando – hoppande

scherzando – skämtande

sensibilmente – känslofullt

serioso – allvarligt

spiccato – studsande

T

tempestoso – stormande

teneramente – fint

triste – ledsamt

You might be interested:  Exploring the Fascinating World of G Major Seventh (Gmaj7) Chords on the Piano

V

veemente – häftigt

vigoroso – kraftfullt

vivo – levande

volante – flygande

5. Övrig terminologi

A

a cappella – sång utan ackompanjemang

a due voci – tvåstämmigt

agogik – gör tolkning individuell

a prima vista – spela direkt ur noter (utan förhandstitt)

a quattro voce – fyrstämmigt

aria- solosång, ofta med ackomanjemang

arietta – kort aria

arpeggio – ackord som spelas brutet (en i taget)

a tre voce – trestämmigt

B

basso continuo – basstämma vanlig i barockmusik (generalbas)

basso ostinato – kort tema i basen som upprepas

bel canto – en sorts vokalteknik

C

cadenza – solistimprovisation, avslutar en harmonisk fras

canto – sång

cantus firmus– melodi som används som grund och som repeteras kontinuerligt genom ett stycke

coda – avslutning av ett stycke

coro – kör

D

dissonans – intervall som upplevs som missljudande

dux – temat i en fuga

H

heltonsskala – skala med sex toner åtskilda av heltonssteg

homofoni – satstyp där en melodi styr och resten av stämmorna bildar harmonier

K

klangfärg – den särskilda karaktären hos en ton

konsonans – intervall som upplevs som välljudande

kontrapunkt – teknik för polyfonisk komposition vanlig under barocken

L

ledmotiv – melodi/harmoni som associerar till särskild person, stämning etc.

M

magiore – dur

O

opera – verk

ostinato – kort, återkommande tema

P

pezzo – stycke

polyfoni – satstyp där flera stämmor är ”självständiga” och har melodisk betydelse

ponticello – stallet på ett stråkinstrument

S

seriell musik – kompositionsteknik där alla element räknas som fristående, och styrs på ett matematiskt sätt

T

taktart – rytmisk indelning av slag (betonade eller obetonade)

timbre – se ”klangfärg”

trillo – drill

tonmåleri – tonerna gestaltar texten (vanligt i renässansmusik)

Observera att Komponera.se inte kan publicera alla musiktermer. Om det däremot är en väldigt uppenbar och viktig musikterm, eller flera viktiga musiktermer, som saknas – tveka inte att kontakta sidan.

Naturligtvis är inte den här listan den bästa när det gäller tillgänglighet. Om du någon gång behöver kolla upp musiktermer och inte har tillgång till internet fungerar den till exempel inte. En starkt rekommendation är att införskaffa en liten uppslagsbok med musiktermer i fickformat! De finns riktigt bra sådana att införskaffa på Amazon.com, och musikspråket är ju detsamma även på engelska. Endast hjälplig engelska krävs för att kolla upp en musikterm. The Essential Dictionary of Music är en 300-sidorsbok i fickformat och går i sig loss för ca 14 kr. Sen går väl frakten på en 40-lapp. Är du kund hos Amazon erbjuder de dessutom ibland gratis frakt till Sverige, och då blir det verkligen billigt.

2 Comments

 1. Alex

  Bästa sidan med musiktermer så här långt! Way to go!

  Reply

 2. Camilla

  Perfekt lista för att ta reda på betydelsen av musiktermerna som beskriver Vivaldis De fyra årstiderna åt sonen på 6 år, som satt och lyssnade. Hittade ingenting annat lika bra på mina sökningar.

  Reply

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *