What Countries Are Not In The Eu

För EU-medborgare är det en rättighet att kunna flytta till ett annat EU-land för att arbeta utan att behöva ansöka om arbetstillstånd.

Personer som inte är medborgare i EU kan ha rätt att arbeta i ett EU-land eller att behandlas lika med EU-medborgare när det gäller arbetsvillkor. Dessa rättigheter beror på deras status som familjemedlemmar till EU-medborgare och deras egen nationalitet.

Iceland, Liechtenstein and Norway

Trots att dessa länder inte är medlemmar i EU kan deras medborgare arbeta inom EU på samma villkor som EU-medborgare, eftersom de tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Arbetstagare från Kroatien kan möta tillfälliga begränsningar när det gäller att arbeta i Liechtenstein.

Liechtenstein har infört kvoter som begränsar antalet personer som kan arbeta och bo där. Denna kvotsystem gäller medborgare från alla EU-länder, Norge och Island.

Länder som inte tillhör EU: Schweiz

Enligt avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer har schweiziska medborgare möjlighet att fritt bo och arbeta inom EU.

Majoriteten av EU-medborgare behöver inte ha tillstånd för att arbeta i Schweiz. Restriktioner gäller endast medborgare från Kroatien, som behöver ett arbetstillstånd. Mer information om att arbeta i Schweiz som EU-medborgare finns tillgänglig.

Möjligheten för turkiska medborgare att flytta till ett EU-land för att arbeta beror helt på lagarna i det landet.

Turkiska arbetare som är lagligt anställda i ett EU-land och som är korrekt registrerade som en del av arbetskraften där har följande rättigheter:

Efter ett års lagligt arbete har de rätt till förnyelse av arbetstillståndet hos samma arbetsgivare om det finns jobb tillgängligt. Efter tre års lagligt arbete kan de byta arbetsgivare och svara på andra erbjudanden om anställning inom samma yrke. Efter fyra års lagligt arbete har de fri tillgång till alla betalda arbeten i det EU-landet.

You might be interested:  Den bästa anteckningsappen för iPad Pro

Turkiska medborgare som arbetar lagligt i ett EU-land har också rätt till samma arbetsvillkor som medborgarna i det landet.

Efter Brexit upphörde EU-lagen om fri rörlighet för EU-medborgare att gälla från och med den 31 december 2020 för både EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU. Rättigheterna för brittiska medborgare att bo, arbeta eller studera inom EU regleras nu av utträdesavtalet och/eller de nationella reglerna i EU:s medlemsländer.

Brittiska medborgare som lagligt var bosatta i ett EU-land före den 1 januari 2021 skyddas av utträdesavtalet. De behåller i stort sett samma rättigheter att bo, arbeta, studera och få tillgång till förmåner och tjänster som de hade innan Brexit i det medlemsland där de bodde före detta datum. Samma gäller för EU-medborgare som lagligt var bosatta i Storbritannien före den 1 januari 2021 och erhöll uppehållstillstånd enligt Storbritanniens EU Settlement Scheme.

Storbritannien har lämnat EU

Efter en folkomröstning om ett visst ämne har det beslutats att genomföra förändringar eller ta ställning till något. Det kan handla om allt från politiska frågor till lokala initiativ och lagförslag.

För att ge ett praktiskt exempel, låt oss säga att det hålls en folkomröstning om införandet av en ny skolreform i Sverige. Efter omröstningen kommer resultatet fram och majoriteten röstar för reformen. Därefter inleds arbetet med att implementera de nya reglerna och anpassa utbildningssystemet efter de nya kraven.

Det är viktigt att komma ihåg att folkomröstningar ger människor möjlighet att direkt påverka politiska beslut. Genom sin röst kan man vara med och forma samhället på olika nivåer – nationellt, regionalt eller lokalt.

När det gäller praktiska tips för deltagande i en folkomröstning är det viktigt att vara informerad om ämnet som ska avgöras. Ta dig tid att läsa igenom argumenten från båda sidor av debatten innan du bestämmer dig för hur du vill rösta. Diskutera även frågan med andra personer för att få olika perspektiv och fördjupa din egen kunskap.

Uttryck ditt intresse genom engagemang i kampanjer eller organisationer som stöttar den sida du sympatiserar mest med. Du kan också hjälpa till genom spridning av information via sociala medier, delta i debatter eller organisera evenemang för att öka medvetenheten om frågan.

You might be interested:  Hur man blir en spännande Snapchat-stjärna

Slutligen, se till att rösta! Det är genom din deltagande och ditt val som du kan påverka resultatet av folkomröstningen. Sätt av tid och gå till vallokalen eller använd alternativa sätt att rösta, beroende på vilket system som används i det specifika fallet.

Länder utanför EU: Vilka länder har inte medlemskap i EU?

Personer från dessa länder som arbetar lagligt inom Europeiska unionen har samma arbetsvillkor som medborgarna i det land där de är bosatta.

  • Algeria, Morocco, Tunisia
  • Russia
  • Albania, Montenegro, North Macedonia
  • Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Serbia, Ukraine
  • Andorra, San Marino
  • 79 countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States

Denna beteckning görs utan att påverka ställningen och är i enlighet med FN-resolution 1244/1999 och ICJ:s åsikt om Kosovos självständighetsförklaring.

Ryssland är inte medlem i EU

1. Istället för att delta i EU:s Europeiska grannskapspolitik, har Ryssland valt att sträva efter jämlikhet med EU genom andra samarbetsformer. Till exempel kan de ingå bilaterala avtal eller bedriva direkt dialog med enskilda medlemsländer istället för genom den övergripande politiken.

2. Ett praktiskt exempel på detta är när Ryssland och EU enades om att skapa fyra gemensamma områden för samarbete år 2005. Dessa områden inkluderar ekonomi, rättvisa och säkerhet, utbildning och kultur samt forskning och teknologi.

3. Inom dessa gemensamma områden kan man tänka sig konkreta samarbeten såsom handelsavtal mellan Ryssland och enskilda länder inom EU, utbyte av erfarenheter inom rättsväsendet eller deltagande i forskningsprojekt tillsammans.

4. Genom denna strategi försöker både Ryssland och EU hitta former för samarbete där båda parterna upplever sig vara jämlika partners snarare än att ena parten ses som underordnad. Detta kan leda till ömsesidigt givande och mer effektiva samarbetsprojekt mellan Ryssland och EU-länderna.

Länder utanför EU: Vilka länder har ingen överenskommelse?

För medborgare från andra länder som inte har något avtal med EU beror rätten att arbeta i ett EU-land främst på lagarna i det landet, om de inte är familjemedlemmar till en EU-medborgare.

You might be interested:  Så här överför du anteckningar från iPhone till datorn

EU-regler gäller dock för följande områden för arbetstagare från alla länder utanför EU.

Personer som inte är medborgare i EU men som har varit bosatta inom EU under en längre tid har vissa rättigheter. Dessa inkluderar rätten till familjeåterförening, möjlighet för icke-EU-forskare att få tillträde, samt möjlighet för studenter, utbyteselever och personer som genomför obetald träning eller volontärarbete att komma in i landet. Dessutom finns det särskilda regler för högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU (EU-blå kort systemet), förenklade inträdesförfaranden och rättigheter för alla icke-EU-migranter som kommer hit för att arbeta samt specifika villkor gällande säsongsmigranter och anställda vid internationella företagsflyttningar.

Switzerland is not in the EU because of its own reasons

Efter en schweizisk folkomröstning den 6 december 1992, där medlemskap i EES avvisades med 50,3% mot 49,7%, beslutade den schweiziska regeringen att suspendera förhandlingarna om EU-medlemskap tills vidare. Dessa återupptogs inte och år 2016 drog Schweiz formellt tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap.

Länder som inte är medlemmar i EU inkluderar:

1. Norge

2. Island

3. Liechtenstein

4. Schweiz

5. Storbritannien (efter Brexit)

6. Albanien

7. Bosnien och Hercegovina

8. Kosovo

9.Montenegro

10.Serbien

Belarus is not a member of the EU

Belarus är en av de få länderna i Europa som inte har ansökt om medlemskap i Europeiska unionen. Detta innebär att landet inte deltar i EU:s politiska och ekonomiska samarbete, och behåller sin självständighet utanför unionen.

Norway not in EU

En betydande fråga för Norge är dess fiskeresurser, som utgör en väsentlig del av den nationella ekonomin och som skulle omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken om Norge skulle ansluta sig till EU. Norge har en hög BNP per capita och skulle behöva betala en hög medlemsavgift.

P.S. Det är viktigt att notera att även om Norge inte är medlem i EU, så har landet ändå ett nära samarbete genom EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) vilket ger dem tillträde till EU:s inre marknad för varor och tjänster.