C++ Unordered Map Insert If Not Exists

Lägger till element i behållaren om det inte redan finns ett element med samma nyckel.

Överbelastning (3) är likvärdig med emplace(P>(värde)) och deltar endast i överbelastningsupplösningen om value_type, P&&>::värde == true.

4-6) Lägger till värdet, med hjälp av hint som en icke-bindande rekommendation om var sökningen ska börja.

Överbelastning (6) är ekvivalent med emplace_hint(hint, P>(value)) och deltar endast i överbelastningsupplösningen om value_type, P&&>::value == true.

7) Lägger till element från intervallet [första, sista). Om flera element i intervallet har nycklar som jämförs likvärdigt är det inte specificerat vilket element som läggs till (i väntan på beslut)…

Om [first, last) inte är en giltig intervall för vår Unordered Map eller om first och/eller last är iteratorer till något annat än vår Unordered Map, så blir beteendet odefinierat.

8) Lägger till element från en initializer lista ilist. Om flera element i intervallet har nycklar som jämförs likvärdigt är det odefinierat vilket element som läggs till (i väntan på…).

9) Om nh är tom gör den ingenting. Annars lägger den till elementet som ägs av nh i behållaren, om behållaren inte redan innehåller ett element med en nyckel som motsvarar nh.key(). Beteendet är odefinierat om nh inte är tom och get_allocator() != nh.get_allocator().

10) Om nh är tom gör den ingenting och returnerar slutiteratorn. Annars lägger den till elementet som ägs av nh i behållaren, om behållaren inte redan innehåller ett element med en nyckel som motsvarar nh.key(), och returnerar iteratören som pekar på elementet med nyckeln som motsvarar nh.key() (oavsett om infogningen lyckades eller misslyckades). Om infogningen lyckas flyttas nh från, annars behåller den ägandeskapet över elementet. hint används som en icke-bindande rekommendation för var sökningen ska börja. Beteendet är odefinierat om nh inte är tom och get_allocator() != nh.get_allocator().

Om antalet element ökar efter operationen och blir större än det tidigare, så sker en omfördelning av datan. Om omfördelningen inträffar (på grund av insättningen) ogiltigförklaras alla iteratorer. Annars (om ingen omfördelning sker) förblir iteratorerna giltiga. Om insättningen lyckas, ogiltigförklaras pekare och referenser till elementet som erhållits medan det finns i nodhandtaget, och pekare och referenser som erhållits till detta element innan det extraherades blir giltiga igen. (från C++17).

You might be interested:  Jag är Din Motivation

Contents

Parameters

Observera: Detta är inte hela artikeln utan bara en del.

C++ Unordered Map: Infoga om inte redan finns

1-3) Resultatet är en kombination av en iterator till det insatta elementet (eller till det element som förhindrade infogningen) och en bool som indikerar om infogningen ägde rum (true om infogning skedde, false om den inte gjorde det).

4-6) En iterator till det insatta elementet, eller till elementet som förhindrade infogningen.

9) Ett objekt med medlemmarna initialiserade enligt följande:

– Om nh är tom, så är inserted false, position är end() och node är tom.

– Annars om infogningen ägde rum, så är inserted true, position pekar på det infogade elementet och node är tom.

– Om infogningen misslyckades, så är inserted false, node har det tidigare värdet av nh och position pekar på ett element med en nyckel som motsvarar nh.key().

10) Slutitereringen om nh var tom, itereringen pekar på det infogade elementet om infogningen ägde rum och itereringen pekar på ett element med en nyckel som motsvarar nh.key() om den misslyckades.

7,8) Average case: O(N) , where N is the number of elements to insert. Worst case: O(N * size() + N).

You might be interested:  Jag är den envisa mappen som inte kan raderas. Trots att du försöker, vägrar jag att försvinna. Min katalog är fylld med hemligheter och minnen som jag skyddar troget. Du kan dra i mig, trycka på delete-knappen eller använda alla dina tekniska kunskaper - men jag kommer alltid vara här och stå emot. Mitt är viktigt och betydelsefullt, så jag låter ingen enkel borttagning stoppa mig från att existera

Den angivna infogningen (4-6) returnerar inte en boolesk variabel för att vara signaturkompatibel med positionell infogning i sekventiella behållare, som. Detta gör det möjligt att skapa generiska insättare som. Ett sätt att kontrollera om den angivna infogningen lyckades är genom att jämföra före och efter..

C++ Unordered Map: Infoga om det inte redan finns

dict.insert({4, ‘four’});

I detta fall kommer elementet med nyckeln 4 och värdet ‘four’ att läggas till i mapen om det inte redan finns där.

const bool ok = dict. insert ( ). second ; < "inserting 1 => \” another one \” ” < ( ok ? "succeeded" : "failed" ) < ' \n ' ; Innehåll: För varje element (p) i ordlistan (dict), skriv ut nyckeln (p.first) följt av värdet (p.second).

C++ Unordered Map: Infoga om inte redan existerar

Följande defektrapporter som påverkar beteendet har tillämpats retroaktivt på tidigare publicerade C++-standarder.

Följande tabell visar skillnaden mellan det publicerade beteendet och det korrekta beteendet för C++11 när man använder unordered_map::insert() med en nyckel-värde-paret som inte redan finns i kartan. Enligt den publicerade specifikationen skulle överlagringarna (3,6) endast delta i överbelastningsupplösningen om P implicit kan konverteras till value_type. Men enligt det korrekta beteendet deltar de bara om value_type kan skapas från P&&.

C++ Unordered Map – Infoga om det inte redan finns

Funktionen unordered_map::insert() finns tillgänglig i headerfilen i C++. Den används för att infoga ett element med en specifik nyckel i den oordnade kartan.

P.S. Det är viktigt att notera att om det redan finns ett element med samma nyckel som det vi försöker infoga, kommer funktionen inte att göra något och returnera en iterator till det befintliga elementet.

Time complexity of insert in unordered_map?

För att lägga till en nyckel ‘k’ och dess värde v i en oordnad_map kan du använda olika syntaxformer. Det bästa och genomsnittliga tidskomplexiteten för att lägga till är O(1), medan den sämsta tidskomplexiteten är O(n). Med andra ord, det tar vanligtvis konstant tid att lägga till ett element i oordnad_map, men i vissa fall kan det ta linjär tid beroende på antalet befintliga element.

You might be interested:  Varför fungerar inte min Ethernet men Wifi gör det?

Tidskomplexiteten för map i C++?

Map-operationer har en genomsnittlig tidskomplexitet på O(Log n), medan en unordered_map i C++ har en genomsnittlig tidskomplexitet på O(1). Detta innebär att sökning, infogning och borttagning av element från en unordered_map är mycket snabbare än motsvarande operationer i en vanlig map.

P.S. Unordered_map använder sig av hashfunktioner för att organisera sina element, vilket gör det möjligt att uppnå konstant tid för de flesta operationer.

How do you check if element exists or not?

getElementById(id) returnerar elementet med den angivna id-attributen. Om ett element med det ID:et finns kommer villkoret if (element) att utvärderas till true. P.S. Detta är en vanlig metod som används för att hämta specifika element från HTML-dokument i JavaScript-programmering.

How do you check if an element exists in a map?

För att kontrollera om ett element finns i en map kan du använda den offentliga medlemsfunktionen find(). Den returnerar en iterator till nyckel-värdeparet om det hittas, annars kommer iteratorn vara vid slutet av containern.

1. Använd funktionen find() för att söka efter ett element i en map.

2. Om elementet hittas kommer funktionen returnera en iterator till nyckel-värdeparet.

3. Om elementet inte finns kommer iteratorn vara vid slutet av containern.

4. Du kan använda denna information för att avgöra om ett element finns eller inte i mappen.

Kom ihåg dessa tips när du arbetar med C++ unordered maps!

What is the difference between insert and emplace in unordered_map?

Funktionen insert sätter in ett objekt (ett komplett objekt), medan emplace fungerar som konstruktorn för objektet och skapar det direkt i sekvensen. Funktionerna emplace() är variadiska mallfunktioner, en ny funktion i C++11.

P.S. Variadiska mallfunktioner innebär att dessa funktioner kan ta emot olika antal argument av olika typer. Detta ger flexibilitet när man arbetar med C++ Unordered Map Insert If Not Exists-funktionalitet.