Can One Twin Have Autism And The Other Not

Det är en välkänd faktor att autism kan vara genetiskt, och det är inte ovanligt att tvillingar delar samma diagnos. Men vad händer när ena tvillingen har autism medan den andra inte har några tecken på det? Detta fenomen, känt som diskordant autism hos tvillingar, väcker frågor om de olika faktorer som kan påverka utvecklingen av denna neurologiska störning. I denna artikel kommer vi att undersöka möjliga förklaringar till varför endast ena tvillingen kan ha autism och vad detta innebär för vår förståelse av sjukdomens orsaker.

Hur sannolikt är det att tvillingar får en autismdiagnos?

Forskning har visat att enäggstvillingar har större sannolikhet att få diagnosen autism än tvåäggstvillingar. Forskare har identifierat att om en av tvillingarna har autism, finns det 96% chans att den andra också kommer ha det.

Kan autism variera mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar?

Sannolikheten att båda tvillingarna utvecklar ASD är högre hos enäggstvillingar jämfört med tvåäggstvillingar. Andelen tvåäggstvillingpar där båda har ASD uppskattas vara cirka 34% för samma kön och 18% för olika kön. Detta beror på två faktorer:

Det är mindre troligt att flickor utvecklar autism jämfört med pojkar, vilket gör det möjligt för en tvilling att inte utveckla ASD. Fraternala tvillingar delar 50% av generna (till skillnad från enäggstvillingar som delar alla samma gener), vilket kan bidra till denna skillnad.

Kan autism påverka varje identisk tvilling på samma sätt?

Nej – Identiska tvillingar på spektrumet kan uppvisa varierande symtom. Det är också möjligt att en av tvillingarna börjar visa symtom tidigare än den andra. Dessutom kan svårighetsgraden av autismsymptom hos varje tvilling variera mycket, trots att de delar samma gener.

Upplever tvillingar med ASD större symtomsvårigheter än de utan?

Forskning tyder på att enäggstvillingar med autism vanligtvis visar olika symptom och egenskaper jämfört med enäggstvillingar utan autism. Sannolikheten för att de senare utvecklar liknande egenskaper och symptom är högre än för tvillingarna med autism.

Andelen tvillingar med autism?

Studier på enäggstvillingar har visat att autism har en stark genetisk grund: Om en av tvillingarna har autism, så har den andra också det, upp till 90 procent av tiden. Det nya arbetet stödjer dessa uppskattningar: I 64 av de 78 tvillingparen hade båda tvillingarna en diagnos inom autismspektrum.

You might be interested:  Den här artikeln handlar om uppdateringen till Android 10 för Xiaomi Redmi Note 8 Pro

1. Studier på enäggstvillingar indikerar att autism är starkt kopplat till generna.

2. Om den ena identiska tvillingsyskonet har autism, så är chansen stor att även det andra syskonet drabbas.

3. Uppskattningsvis förekommer autismdiagnosen hos båda tvillingarna i upp till 90 procent av fallen.

4. Den senaste forskningen bekräftar tidigare resultat och visar att i 64 av de totalt 78 undersökta tvillingparen hade både barnen fått diagnosen inom autismspektrum.

Dessa fynd tyder på att genetik spelar en betydande roll för utvecklingen av autism och ger ytterligare stöd för tidigare observationer gjorda genom studier på enäggstvillingar.

Hur sannolikt är det att autism är ärftligt?

Autism har en hög ärftlighetsgrad, vilket gör att det är mer sannolikt att det överförs inom familjer där någon har diagnosticerats med ASD. Detta motsvarar cirka 85% chans att det förs vidare till kommande generationer. Uppskattningsvis löper var femte syskon till ett barn med ASD också risk att utveckla ASD. Sannolikheten är högre för de som är enäggstvillingar med ASD.

Kan en tvilling ha särskilda behov medan den andra inte har det?

Risken för komplikationer i en flerbarnsgraviditet är större än att bära bara ett barn, och det är inte ovanligt att ena tvillingen har funktionsnedsättning medan den andra inte har det. Paralympiska simmaren Sascha Kindred har en icke-funktionshindrad tvilling, och skådespelaren Ashton Kutchers tvillingbror har funktionsnedsättning.

– Risken för komplikationer ökar i en flerbarnsgraviditet jämfört med att bära endast ett barn.

– Det förekommer ofta att ena tvillingen har funktionsnedsättning medan den andra inte har det.

– Paralympiska simmaren Sascha Kindred delar sin tvillingskap med en icke-funktionshindrad person.

– Skådespelaren Ashton Kutchers tvillingbror lider av funktionsnedsättning.

Kan genetiska faktorer vara den enda orsaken till autism?

While genes play a major role in determining the development, scientists have recently shed light on the importance of non-genetic factors that may affect how autism develops in an individual. These have been labelled as “environmental factors” and researchers have concluded that environmental factors add up to about 58% of the risk of ASD. However, the genetic factors have been concluded to be responsible for more severe symptoms linked to ASD than other less severe ones. In the meanwhile, further research is being conducted in this field to navigate the environmental effects on autism in greater detail.

Kan någon med autism få ett normalt barn?

Ja, personer med autism kan få barn. Föräldrar med autism kan behöva extra stöd och resurser för att kunna ge lämplig vård åt sina barn, men forskning visar att de har förmågan att skapa hälsosamma och lyckliga familjer.

Praktiska tips eller exempel:

1. Sök efter stödgrupper: Att ansluta sig till en lokal stödgrupp för föräldrar med autism kan vara till stor hjälp. Där kan man dela erfarenheter, få rådgivning och hitta gemenskap med andra i samma situation.

2. Skapa strukturerade rutiner: Barn trivs ofta bättre när det finns tydliga rutiner och struktur i vardagen. Det kan vara bra att planera dagarna noga genom att använda tidsscheman, påminnelser eller visualiseringstekniker som PECS (Picture Exchange Communication System).

You might be interested:  Varför Har Inte Eld En Skugga?

4. Ta hand om dig själv: Som förälder är det viktigt att även ta hand om sin egen fysiska och mentala hälsa. Se till att ha egentid där du gör något som ger dig glädje eller avkoppling, sök professionellt stöd vid behov och var inte rädd för att be om hjälp från familj och vänner när det behövs.

What are These So-Called “Environmental Factors”?

Miljön är generellt förknippad med allt omkring dig – din omgivning, människor, händelser i ditt liv osv. Nedan listas några av faktorerna som kan öka risken för autism hos nyfödda barn:

Möjliga orsaker till att en tvilling har autism medan den andra inte har det kan vara följande:

– Dålig fysisk och mental hälsa hos modern under graviditeten

– Infektioner under graviditeten

– Exponering för vissa skadliga kemikalier/mediciner

– Luftföroreningar

– En ogynnsam boendemiljö

– Begränsad tillgång till ekonomiska resurser och sjukvård

– Vitaminbrist hos modern

– Komplikationer vid förlossningen

– Extrem stress/ångest/depression under graviditetens tidiga fas.

Kan ena tvillingen ha Downs syndrom och den andra inte?

Enligt dessa siffror indikerar det att i en grupp av 1000 barn med Downs syndrom kommer cirka 14 eller 15 barn vara tvillingar eller trillingar, där deras andra tvilling-/trillingsyskon inte påverkas, och 2 eller 4 barn kommer vara identiska tvillingpar, båda med Downs syndrom.

– Cirka 14 eller 15 av de totalt 1000 barnen med Downs syndrom kommer vara tvillingar eller trillingar.

– Dessa tvilling-/trillingsyskon kommer inte att ha någon form av kromosomavvikelse.

– Det finns också möjlighet att det föds identiska tvillingpar bland de barnen med Downs syndrom.

– Totalt sett kan det finnas mellan 2 och 4 sådana par.

När börjar miljöfaktorer påverka personer inom autismspektrumet?

Vi är alltid omgivna av vår miljö, så det är tydligt att dessa faktorer obestridligen finns runt oss och påverkar barnets tidiga utvecklingsår.

Kan miljöfaktorer påverka tvillingar olika?

Studier tyder på att tvillingar som inte är enäggstvillingar och delar samma miljö före födseln men har olika DNA, har större benägenhet att få diagnosen ASD jämfört med syskon som inte är tvillingar. Även om det finns begränsad forskning tillgänglig, har man hittills funnit att miljömässiga påverkningar också kan påverka svårighetsgraden av symtom hos personer inom autismspektrumet, även tvillingar (trots att de delar samma DNA och i idealiska fall delade samma miljö både före och efter födseln).

Även om forskning på detta område fortfarande pågår, är det tydligt att enäggstvillingar, på grund av deras identiska genpool, har större chans att få diagnosen autism än tvåäggstvillingar. Sannolikheten är högre bland pojkar än flickor.

Det är vanligt att en tvilling är autistisk

I vissa fall diagnostiserades tvillingarna med båda metoderna. Forskarna kom fram till att det finns en 96% chans att om en av tvillingarna har ASD, så har även den andra det. Dock varierade symtompoängen betydligt mellan tvillingar som diagnosticerats med ASD.

P.S. Detta resultat tyder på att genetiska faktorer spelar en stor roll i utvecklingen av autism, men miljöfaktorer kan också ha en inverkan.

Varför är en tvilling autistisk?

De flesta fall av ASD orsakas av en kombination av gener och miljön. Miljön under graviditeten spelar en viktig roll eftersom det är då hjärnan utvecklas. Även om identiska tvillingar växer upp i samma livmoder kan det finnas små miljömässiga skillnader.

You might be interested:  Jag är inte jag när jag är hungrig

Här är några faktorer som kan bidra till att endast ena tvillingen har autism:

1. Genetiska variationer: Det finns olika genetiska mutationer eller variationer som kan påverka risken för att utveckla autism hos bara ena tvillingen.

2. Epigenetik: Epigenetiska förändringar, som inte involverar själva DNA-sekvensen, kan också spela roll genom att påverka hur generna aktiveras eller stängs av.

3. Placering i livmodern: Om de identiska tvillingarna ligger på olika platser i livmodern kan de utsättas för olika nivåer av näringsämnen och hormoner, vilket potentiellt kan påverka deras neurologiska utveckling.

4. Infektioner under graviditeten: Vissa infektioner under graviditeten har kopplats till ökad risk för autism hos ett barn men inte det andra.

5. Skador vid födseln: Om den ena tvillingen upplever skador vid födseln, såsom syrebrist eller trauma, kan detta ha inverkan på deras neurologi och öka risken för autism.

6. Livsstilsfaktorer efter födseln: Efter födseln kan skillnader i kost, exponering för toxiner eller andra miljöfaktorer påverka risken för att utveckla autism hos bara ena tvillingen.

7. Interaktioner med omgivningen: Två individer kan reagera olika på samma miljömässiga stimuli och interagera på olika sätt med sin omgivning, vilket kan bidra till skillnader i autismdiagnos.

Det är viktigt att komma ihåg att varje fall av ASD är unikt och det finns ingen enkel förklaring till varför endast ena tvillingen har autism. Forskare fortsätter att undersöka dessa faktorer för att få bättre insikt i sjukdomens orsaker och mekanismer.

Endast en identisk tvilling kan ha ADHD

Enligt forskning påverkas båda enäggstvillingar av ADHD i cirka 60-80% av fallen, medan tvåäggstvillingar bara har ADHD i ungefär 35% av fallen. Detta tyder på att det finns en stark genetisk komponent som bidrar till risken för att utveckla ADHD. Studier har visat att om den ena tvillingen diagnostiseras med ADHD, är sannolikheten hög att även den andra tvillingen kommer att ha samma diagnos.

Forskare tror också att miljöfaktorer kan spela en roll i utvecklingen av ADHD hos vissa tvillingspar. Även om de delar samma gener och uppväxtmiljö kan olika faktorer såsom exponering för toxiner eller stress påverka varje individ annorlunda.

Det är dock viktigt att notera att inte alla fall följer detta mönster. Ibland kan endast ena tvillingen ha diagnosen ADHD medan den andra inte uppvisar några symtom alls. Detta antyder ytterligare komplexitet när det gäller orsakerna bakom denna neurologiska störning.

Framtida forskning behövs för att bättre förstå de underliggande mekanismerna bakom dessa variationer mellan tvillingspar och hur både genetiska och miljömässiga faktorer interagerar för att forma risken för utveckling av ADHD.

Den mest sällsynta typen av tvillingar är..

Tvillingar som kallas ‘MoMo’, vilket är en förkortning av monoamniotisk-monokorioniska tvillingar, är en av de sällsyntaste typerna av tvillingar och utgör mindre än en procent av alla födslar i USA. Dessa tvillinggraviditeter har också hög risk för komplikationer hos fostren.