God Is Not The Author Of Confusion

4–10 september. Första Korinthierbrevet 14–16: ‘Gud är inte förvirringens upphovsman, utan fridens,’ Kom och följ mig – För enskilda och familjer: Nya testamentet 2023 (2022).

Paulus betonar att Gud inte är upphovsmannen till förvirring eller oordning inom den kristna gemenskapen. Han uppmanar de troende att använda sina andliga gåvor på ett sätt som främjar enheten och uppbyggelsen av hela kyrkan.

En central punkt som framhävs är behovet av tolkning när man talar i tungor under offentliga möten. Detta gör det möjligt för alla att förstå budskapet som ges, vilket leder till ömsesidig uppmuntran och stärker tron hos dem som lyssnar.

Paulus ger också råd om hur man ska bedriva gudstjänster på ett organiserat sätt, där varje deltagare har möjlighet att bidra med sin gåva samtidigt som allt sker värdigt inför Gud.

Vi kan dra lärdom från dessa bibliska principer även idag genom att sträva efter att ha ordning och tydlighet i våra församlingar. Genom att använda våra andliga gåvor på ett ansvarsfullt sätt kan vi bygga upp varandra och främja Guds rike här på jorden.

Eftersom kyrkan och dess läror var relativt nya i Korint, är det förståeligt att de korintiska helgonen stötte på förvirring. Paulus hade tidigare undervisat dem om den grundläggande sanningen i evangeliet: ‘Att Kristus dog för våra synder och att han blev begravd, och att han uppstod igen på tredje dagen’ (1 Korinthierbrevet 15:3–4). Men vissa medlemmar började snart undervisa att ‘det inte finns någon uppståndelse från de döda’ (1 Korinthierbrevet 15:12). Paulus uppmanade dem att ‘komma ihåg’ de sanningar de hade blivit undervisade om (1 Korinthierbrevet 15:2). När vi möter motsägande åsikter om evangeliesanningar är det bra att komma ihåg att ‘Gud inte är en författare till förvirring utan av frid’ (1 Korinthierbrevet 14:33). Att lyssna på Herrens utvalda tjänare och hålla fast vid de enkla sanningarna som de upprepat lär oss kan hjälpa oss hitta frid och ‘stå fasta i tron’ (1 Korinthierbrevet 16:13)..

Ideas for Personal Scripture Study

Vad är profetians gåva? Är det förmågan att förutsäga framtiden? Är den bara för profeter? Eller kan vem som helst få denna gåva?.

Ponder these questions as you study 1 Corinthians 14:3, 31, 39–40. You could also read Revelation 19:10 and ” Prophecy, Prophesy ” in Guide to the Scriptures ( scriptures.ChurchofJesusChrist.org ). Based on what you learn, how would you define the gift of prophecy? What might Paul have meant when he invited the Corinthians to “covet to prophesy”? ( 1 Corinthians 14:39 ). How can you accept this invitation?

You might be interested:  Why I'm Not A Feminist: En Personlig Berättelse

Se även Joel 2:28–29; Alma 17:3; Läran och förbunden 11:23–28.

Hur kan påståendet om kvinnor i dessa verser tillämpas idag?

In Paul’s day, there were different expectations about how women participated in society, including in church meetings. Whatever the teachings in 1 Corinthians 14:34–35 meant in Paul’s day, they shouldn’t be understood to mean that women cannot speak and lead in the Church today (see Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 14:34 ). President Russell M. Nelson said to the women of the Church today: “We need your strength, your conversion, your conviction, your ability to lead, your wisdom, and your voices. The kingdom of God is not and cannot be complete without women who make sacred covenants and then keep them, women who can speak with the power and authority of God!” (” A Plea to My Sisters ,” Ensign or Liahona , Nov. 2015, 96).

Gud är inte upphovsmannen till förvirring

The Resurrection of Jesus Christ is so fundamental to Christianity, one might say that without it there is no Christianity—to use Paul’s words, “then is our preaching vain, and your faith is also vain” ( 1 Corinthians 15:14 ). Yet some of the Corinthian Saints were teaching that there would be “no resurrection of the dead” ( 1 Corinthians 15:12 ). As you read Paul’s response in 1 Corinthians 15 , take a moment to ponder how your life would be different if you did not believe in the Resurrection (see 2 Nephi 9:6–19 ; Alma 40:19–23 ; Doctrine and Covenants 93:33–34 ). What does the phrase “If Christ be not raised, your faith is vain” mean to you? ( verse 17 ).

Det är också värt att notera att Paulus hänvisade till dop för de döda som bevis för uppståndelsens verklighet (se 1 Korinthierbrevet 15:29). Hur har tempel- och släktforskning stärkt din tro på läran om uppståndelsen?

Gud är inte skaparen av förvirring: En jämförelse mellan uppståndna och dödliga kroppar

Har du någonsin undrat hur en uppstånden kropp är? Enligt 1 Korinthierbrevet 15:35 undrade några av korintierna samma sak. Läs Paulus svar i verserna 36–54 och notera ord och fraser som beskriver skillnaderna mellan dödliga kroppar och uppståndna kroppar. När du gör det kan du jämföra verserna 40–42 med Läran och Förbunden 76:50–112. Vad tillför denna uppenbarelse till Profeten Joseph Smith din förståelse? (se även Joseph Smiths översättning, 1 Korinthierbrevet 15:40). Varför är dessa sanningar värdefulla för dig?

Se även Lukas 24:39; Alma 11:43–45; Läran och förbunden 88:14–33.

1 Korinthierbrevet 15:41 säger att solen har en egen glans. Detta kan tolkas som att solen är unik och skiljer sig från andra himlakroppar.

1 Korinthierbrevet 14:33 handlar om ordning och tystnad i församlingen

Det här budskapet kan tolkas som att vi kan lita på Guds ord eftersom det kommer från honom själv, och det är inte kaotiskt eller motsägelsefullt. Istället erbjuder det oss fred och stabilitet i våra liv när vi följer hans råd.

You might be interested:  Agent 007: The World Is Not Enough - Game

Genom denna insikt uppmanas läsarna att söka tröst i den kunskapen om att Gud är stabil och konsekvent i sitt agerande gentemot oss människor. Vi kan vara trygga med vetskapen om att hans vilja för oss är tydlig och harmonisk, vilket ger oss möjlighet att leva ett meningsfullt liv baserat på hans visdom och kärlek till oss.

Idéer för familjens skriftstudier och hemmakvällar

I 1 Korinthierbrevet 15:29 lär vi oss att de tidiga kristna deltog i dop för de döda, precis som vi gör idag. Hur skulle vi förklara för andra varför vi blir döpta för våra förfäder? (se ‘Vad är dopen för de döda?’ , ChurchofJesusChrist.org ). Vad gör vår familj för att tillhandahålla tempelordningar åt våra avlidna förfäder som behöver dem? Du kan hitta fler resurser om detta ämne i artikeln Gospel Topics ‘Dop för de Döda’ ( topics.ChurchofJesusChrist.org ) och på FamilySearch.org.

Istället för att bara läsa om dessa begrepp i Bibeln kan visuella hjälpmedel ge en mer konkret uppfattning om vad Paulus menade. Genom att visa rostig metall bredvid icke-rostig metall blir det tydligt hur korruption påverkar ett objekt jämfört med dess oföränderliga tillstånd.

Genom dessa konkreta exempel blir det lättare för oss att relatera till Paulus ord och få en djupare förståelse för hans budskap.

1 Korinthierbrevet 15:55–57. En diskussion om dessa verser kan vara särskilt meningsfull om din familj känner någon som har gått bort. Familjemedlemmar kan vittna om hur Jesus Kristus tar bort ‘dödens stick’ (vers 56)..

1 Korinthierbrevet 16:13. För att hjälpa dina familjemedlemmar att förstå den här versen kan du rita en cirkel på marken och be en familjemedlem ‘stå fast’ inuti den med ögonen slutna. Sedan kan andra försöka trycka eller dra i personen från cirkeln. Vilken skillnad gör det när personen i cirkeln har öppna ögon och kan ‘titta’? Vad kan vi göra för att ‘starkt stå emot’ när vi frestas att fatta dåliga beslut? (se även ‘Stanna kvar i båten och håll fast!’, ChurchofJesusChrist.org).

För fler idéer om att undervisa barn, se veckans översikt i Kom och följ mig – För Primär.

Suggested hymn: ” He Is Risen! ,” Hymns , no. 199.

Sök efter mönster. I skrifterna hittar vi mönster som visar hur Herren utför sitt verk. Vilka mönster finner du i 1 Korinthierbrevet 14 som hjälper oss att förstå hur vi kan uppbygga varandra?

Who is the God of confusion?

I Egypten betraktades Seth som en komplex figur med både positiva och negativa egenskaper. Han var bland annat associerad med kaos, konflikt och förvirring, men också med styrka, beskyddande krafter och fruktbarhet. Bokens författare utforskar dessa motsägelsefulla aspekter av Seths karaktär och diskuterar hur de kan tolkas inom ramen för den egyptiska mytologin.

En central tes i boken är att trots sin koppling till kaos ansågs inte Gud vara upphovsmannen till förvirring eller oordning i det mänskliga livet. Istället framhålls att Guds intentioner alltid syftade till harmoni, balans och ordning. Författaren argumenterar därför mot idén om att Gud skulle vara orsaken bakom alla problem eller svårigheter människor möter.

You might be interested:  Hur man återställer raderade anteckningar i Outlook

Genom sin noggranna analys av olika källor från den antika egyptiska tiden ger boken läsarna insikt i hur man kan tolka Seths roll som guden av förvirring inom kontexten av den bredare egyptiska mytologin och religionen. Detta bidrar till en mer nyanserad förståelse av den komplexa egyptiska gudavärlden och dess betydelse för det antika samhället.

Bibeln talar om förvirring

I Deuteronomium 28:20 varnar Gud för att om man överger honom och lever i ondska kommer han att skicka förbannelser, förvirring och förebråelser som leder till fördärv. Detta visar på vikten av att hålla sig till Guds vilja och undvika synd.

Förklaring med enkla ord:

– I Bibeln säger Gud att om vi lämnar honom och gör ont kommer han straffa oss med problem, oordning och klander tills vi blir förstörda.

– Det är viktigt att lyssna på Gud och göra det rätta så vi inte hamnar i kaos eller misslyckas.

– Om vi går emot Guds vilja kan det leda till konsekvenser som gör oss illa både fysiskt och andligt.

Who was the author of confusion?

Satan, Förvirringens Upphovsman.

1. Satan anses vara den som skapar förvirring och kaos i världen.

2. Han är motsatsen till Gud, som står för ordning och klarhet.

3. Artikeln kommer att utforska hur man kan undvika Satans inflytande och söka efter harmoni genom Guds vägledning.

1 Corinthians 14:34 is a verse from the Bible

Enligt instruktionen ska kvinnor vara tysta i kyrkan. De får faktiskt inte tala, utan måste underordna sig – i detta sammanhang till sina specifika makar – precis som det var för dem som levde enligt lagen.

Förklaring av ämnet på enkla ord:

1. Kvinnor bör vara tysta och lydiga i kyrkan.

2. Detta gäller även om de lever enligt lagen.

3. Instruktionen handlar om att underordna sig sina män.

Listan:

– Kvinnors tystnad och lydnad i kyrkan

– Tillämpning även för laglydiga kvinnor

– Underordning gentemot män (specifikt makar)

1 Corinthians 14:32 refers to a specific verse in the Bible

Detta innebär att även om en person blir fylld av den Helige Ande och får profetiska uppenbarelser, så behåller de fortfarande kontroll över sina egna handlingar och ord. Den Helige Ande verkar i samarbete med människans vilja och ger henne möjlighet att utöva sin fria vilja inom ramarna för Guds plan.

P.S. Detta betyder inte att vi kan manipulera eller använda Guds gåvor på ett egoistiskt sätt. Vi bör alltid vara ödmjuka inför Gud och lyssna på hans ledning när vi använder våra andliga gåvor för uppbyggelsen av kyrkan och för hans ära.