Home Directory Not Accessible Permission Denied

I Linux-operativsystemet kan du inte utföra något kommando utan rätt behörighet. Varje fil och katalog har vissa behörigheter eller privilegier (läs, skriv eller kör) associerade med dem. Om du inte är auktoriserad att få åtkomst till filen eller katalogen kommer försök att köra ett kommando på den att resultera i ett ’tillstånd nekas’ fel i Linux. Detta vanligt förekommande problem kan endast lösas genom att få rätt åtkomst till filen och katalogen. I denna artikel kommer vi hjälpa dig med hur man löser ’tillstånd nekas’-fel i Linux och vilken typ av fel det är med hjälp av olika Linux-kommandon.

What is Linux Permission Denied Error?

Detta fel uppstår när du försöker köra en kommando för vilken du inte har exekveringsbehörighet. På samma sätt kan du inte utföra läs- eller skrivåtgärder om du inte har läs- eller skrivbehörighet för filen eller mappen. Dessa Linux-behörigheter är den främsta anledningen till säkerheten i Linux, eftersom de skyddar data från obehörig åtkomst.

De tre huvudsakliga behörigheterna är:

1. Läs (r): Denna behörighet gör det möjligt för användare att se innehållet i en fil eller mapp. Till exempel kan du med läsrättigheter läsa innehållet i en textfil eller lista filer i en mapp.

2. Skriv (w): Skrivbehörighet gör det möjligt för användare att ändra innehållet i en fil eller skapa nya filer inom en mapp. Utan skrivrättigheter kan du inte göra ändringar i en fil eller lägga till nya filer i en mapp.

3. Exekvera (x): Exekveringsbehörighet gäller specifikt för filer som innehåller körbar kod, som skalsskript eller binärexekvabla programfiler (.exe). Att ha exekveringsrättigheter gör att användare kan köra dessa filer som program.

Dessa behörigheter spelar alltså stor roll när det kommer till att kontrollera åtkomsten och hanteringen av olika resurser på ett system baserat på Linux.

Dessa behörigheter kan ställas in för tre kategorier av användare:

  • Ägare (u): Användaren som äger filen eller mappen.
  • Grupp (g): En specifik grupp av användare som filen eller mappen tillhör.
  • Andra (o): Alla andra användare som inte är ägaren eller en del av gruppen.

.

Utöver dessa grundläggande behörigheter stöder Linux även mer avancerade funktioner som setuid, setgid och sticky bit, vilket kan påverka hur behörigheterna fungerar för vissa filer och kataloger.

Om du vill lösa en Linux-felmeddelande om att behörighet nekas, kan du kontrollera dina rättigheter för den specifika filen eller mappen genom att använda följande kommando.

ls command will display the long listing of all files and folders along with the permission, as shown below.

Som visas nedan har vi skapat en skalaskript ‘hello.sh’ utan exekveringsbehörighet. När du kör ‘hello.sh’ kommer du att få ett felmeddelande om otillåten åtkomst i Linux.

Common Scenarios Leading to “Bash Permission Denied” Errors

“Permission Denied” errors in Linux can occur in various scenarios, often due to the stringent security measures in place. Understanding these common situations where users encounter these errors is crucial for effective troubleshooting and prevention. Here are some typical scenarios:

You might be interested:  Problemet med att ytan på planeter inte laddas i Space Engine

Programinstallation och uppdateringar

When attempting to install or update software packages using package managers like apt or yum, users may encounter “Permission Denied” errors. This can happen if they lack the necessary privileges to modify system files or directories where packages are installed.

Konfiguration och underhåll av systemet

Modifying system configuration files, such as those in the /etc directory, often requires root or sudo privileges. Users may face “Permission Denied” errors when attempting to edit these critical files without the necessary access.

Svårigheter att komma åt delade kataloger

In a networked environment, accessing shared directories or files on remote servers may result in “Permission Denied” errors if the user does not have the required permissions granted by the remote system.

Användarhemkatalogen otillgänglig – Tillstånd nekas

Användare kan stöta på behörighetsproblem när de försöker utföra åtgärder inom sina egna hemkataloger. Detta kan inkludera att skapa, ta bort eller ändra filer och kataloger.

Körning av skalsskript

Running shell scripts or executable files that lack execute permissions can trigger “Permission Denied” errors. Users must ensure the script has the appropriate execute permissions.

Ändring av filägande: Tillåts inte åtkomst till hemkatalogen

När användare försöker ändra ägande av filer eller mappar kan de stöta på problem om de inte har tillräckliga behörigheter för att utföra ägarbytet.

Basics To Fix Permission Denied Error in Linux?

För att lösa detta fel måste du lägga till rätt behörigheter för att kunna utföra filen. Du behöver dock vara en ‘root’-användare eller ha sudo-åtkomst för att ändra behörigheterna. För att ändra behörigheterna erbjuder Linux ett kommando som heter chmod. Chmod står för change mod och har en enkel syntax, som visas nedan…

Flaggorna är extra alternativ som användaren kan ställa in för att modifiera beteendet hos chmod-kommandot. Behörigheterna kan vara läsbara (r), skrivbara (w) eller körbara (x) för en fil. Dessa behörigheter kan representeras antingen med symboliska tecken eller oktala siffror.

Filnamnet anger vilken fil det gäller när man ändrar behörigheterna med kommandot chmod.

Hur får jag åtkomst till en mapp med nekad behörighet i Linux?

Förslag 1: Kontrollera behörigheterna för en specifik fil/mapp.

Förslag 2: Lägg till nödvändiga behörigheter.

Förslag 3: Ta ägarskap över filen i Linux.

Förslag 5: Ändra behörigheterna för mappar i Linux.

– Kontrollera vilka privilegier som finns för en viss fil eller mapp och se till att de är korrekta.

– Om det saknas nödvändiga behörigheter, lägg till dem så att du kan utföra önskade åtgärder på filen eller mappen.

– Om du inte har ägarskapet över en fil i Linux, ta över det genom att använda rätt kommandon och rättigheter.

– För att ändra behörigheterna för mappar i Linux kan du använda olika kommandon och flaggor beroende på vilken typ av åtkomst som ska ges.

Åtkomst nekad: Hemkatalogen är inte tillgänglig

Här är den symboliska och oktala representationen av användarens behörigheter vid körning av ‘chmod’-kommandot. Först kommer vi att förstå representationen innan vi använder den.

Otillgänglig hemkatalog: Åtkomst nekad

var:

  • u=rwx anger behörigheter för användaren som äger filen:
    • r specificerar läsbehörighet.
    • w specificerar skrivbehörighet.
    • x specificerar körningsbehörighet.

.

g=r sätter behörigheter för gruppen som är associerad med filen:

– g står för ‘grupp’.

– r innebär att gruppmedlemmarna endast kan läsa filen.

o=r sätter behörigheter för andra (alla som inte är filägaren eller tillhör gruppen):

– o står för ‘andra’.

– r betyder att dessa användare bara kan läsa filen.

Oktal representation av filbehörigheter

Var: 7 (första siffran) står för användaren (ägaren) och representerar rwx (läs, skriv, kör), en summa av:

– 4 för läsning.

– 2 för skrivning.

– 1 för körning.

Totalt blir det 7, vilket ger fulla behörigheter till ägaren.

Siffran 4 (den andra siffran) står för gruppen och representerar r- (endast läsning), vilket betyder:

– 4 för läsning.

– Gruppmedlemmar har inte skrivnings- eller exekveringsbehörighet.

Siffran 4 (tredje siffran) representerar andra användare och betyder r- (endast läsbar), vilket indikerar:

– 4 för läsning.

– Alla andra användare har inte skrivnings- eller exekveringsbehörigheter.

I oktalt format representeras varje siffra av en summa av dess beståndsdelar (4 för läsning, 2 för skrivning och 1 för körning), och 0 betyder att inga behörigheter är inställda. Den första siffran ställer in behörigheterna för användaren, den andra för gruppen och den tredje för övriga.

Varför nekas åtkomst i terminalen Ubuntu?

Linux Permission Denied Error är ett felmeddelande som uppstår när du försöker köra en kommando som du inte har behörighet att utföra. Det kan också inträffa om du försöker läsa eller skriva till en fil eller mapp där du saknar rättigheter.

Till exempel, om användaren inte har exekveringsbehörighet på en viss kommandofil, kommer de att få Permission Denied-felmeddelandet när de försöker köra den med hjälp av ./kommandonamn-kommandot. På samma sätt kommer användaren inte kunna läsa från eller skriva till en fil om de saknar motsvarande behörigheter.

Detta felmeddelande är alltså ett skyddssystem inbyggt i Linux för att säkerställa att endast auktoriserade användare kan utföra specifika åtgärder på filer och mappar.

Lösning på Linux Permission Denied problemet

Genom att ge användaren rätt behörighet kan problemet lösas. Därför ger vi användaren exekveringsbehörighet för att köra skriptet ‘hello.sh’. Kör följande kommando för att tilldela exekveringsbehörighet…

Nu kan vi se ändringen i behörigheten för filen ‘hello.sh’. Ovanstående kommando ger körbehörighet till filen. Som du kan se kan rotanvändaren göra de nödvändiga ändringarna. Om vi kör skriptet bör vi inte få något felmeddelande. Låt oss prova genom att köra följande kommando…

Efter att ha kört ‘hello.sh’ får vi utdata som visar ‘hello’. Genom att ändra behörigheter har problemet med nekad bash-behörighet lösts.

Vad är permission denied i Ubuntu OS Error 13?

1. Kontrollera vilken användare du vill köra cargo under (exempelvis ubuntu).

2. Se till att din terminalsession befinner sig i rätt katalog (serverkatalogen).

4. Efter detta bör din användare ha skrivbehörighet för mappen.

Kom ihåg att anpassa kommandot efter dina specifika behov, såsom den önskade användarnamnet eller sökvägen till serverkatalogen.

Felsökningsråd för otillgänglig hemkatalog: Åtkomst nekad

1. Kontrollera felmeddelanden: Läs noggrant igenom de specifika felmeddelandena. De ger ofta viktig information om vilken typ av behörighetsproblem det handlar om och vilken fil eller mapp som påverkas.

2. Granska loggfiler: Undersök systemloggar, som /var/log/syslog eller /var/log/auth.log för att identifiera relevanta logginlägg relaterade till behörighetsproblemet. Loggarna kan ge ytterligare kontext.

3. Verifiera filbehörigheter: Använd kommandot ls -l för att inspektera behörigheterna för den aktuella filen eller mappen. Se till att behörigheterna är korrekt inställda.

4. Ägarskap spelar roll: Bekräfta ägarskapet för filen eller mappen. Kontrollera om användaren som försöker åtgärda har ägarskap eller tillhör gruppen med åtkomst.

5. Använd sudo eller su: Vid hantering av systemfiler eller administrativa uppgifter kan du överväga att använda sudo eller su för att temporärt få utökade privilegier.

7. Nätverk och fjärråtkomst: Om du åtkommer filer eller mappar över nätverket, se till att nätverkskonfigurationer som NFS eller Samba är korrekt inställda och att du har rätt behörigheter på den fjärranslutna servern.

Varför får inte Windows 10 tillåtelse att komma åt mappen?

En vanlig anledning till att få ett felmeddelande om åtkomst nekad är att du inte har rätt behörighet för att komma åt enheten. För att kontrollera behörigheterna, högerklicka på enheten och välj Egenskaper. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på knappen Avancerat.

För att lösa problemet med åtkomst nekad kan du prova följande:

1. Kontrollera dina användarbehörigheter: Se till att du har administrativa rättigheter eller nödvändiga behörigheter för den aktuella enheten eller mappen.

2. Uppdatera drivrutinerna: Ibland kan inaktuell eller felaktig drivrutin orsaka problem med åtkomsten. Besök tillverkarens webbplats och ladda ner de senaste drivrutinerna för din enhet.

3. Ändra säkerhetsinställningar: Om det finns specifika säkerhetsinställningar som hindrar dig från att komma åt enheten, kan du ändra dem genom fönstret Egenskaper > Säkerhet > Avancerat.

4. Kontakta systemadministratören: Om ingenting av ovanstående fungerar kan det vara bäst att kontakta systemadministratören eller IT-supporten för ytterligare hjälp och vägledning i hur man löser problemet med access nekad.

Problem med åtkomst till hemkatalogen: Tillåtelse nekad

If you are a regular Linux user, you might have faced the ” permission denied ” error while executing various commands. This might be due to the incorrect privileges to run that command. Only a root user or user with sudo access can change the permissions for the file or directory you want to access or execute. If you are the correct user to make the required permission changes, you can run the “chmod” command and add the desired permission.

Denna artikel handlar om hur du kan lösa/fixa felmeddelanden om åtkomst nekad i Linux med hjälp av de ovan nämnda kommandona/metoderna. Om du tycker att det finns andra alternativ för att uppnå målet kan du skriva dem i kommentarfältet. Du kan också köpa en Linux VPS-server för att köra och testa de ovan nämnda kommandona.

mkdir permission denied

Det uppstod ett fel (ErrorException) när du försökte skapa en mapp (mkdir): Permission denied. Det betyder att du inte har skrivbehörighet i din projektmapp. Skapa en ny mapp, till exempel ‘mittprojekt’, och kör kommandot sudo chmod 777 mittprojekt för att ändra behörigheter. Gå sedan till ‘mittprojekt’-mappen och skapa ditt projekt där.

Hur får jag tillgång när åtkomst nekas?

1. Kontrollera att varje katalog i sökvägen har behörighetsbiten för utförande inställd.

2. Undersök den sökväg som visas i meddelandet för att identifiera vilken exakt katalog som behöver få tillstånd beviljat.

3. Använd fil-ID (FID) som visas i meddelandet för att bestämma den specifika katalogen där rättigheterna måste ges.

Varför får jag tillstånd nekat?

Vad betyder ‘permission denied’? Om du ser felmeddelandet innebär det att Terminal inte kan slutföra den kommando du försöker köra eftersom den inte har tillgång till filen du vill arbeta med. Och som namnet på felet antyder, kan den inte få åtkomst till filen eftersom den saknar behörighet.

P.S. Det är viktigt att notera att behörigheter för filer och mappar styr vilka användare eller grupper som får läsa, skriva eller utföra operationer på dem. Om du stöter på detta felmeddelande kan det vara nödvändigt att ändra behörigheterna för filen eller kontakta administratören för ytterligare hjälp.

Skriv gärna om något annat området där jag kan hjälpa dig!

Varför nekas tillstånd?

En ‘Permission denied’-fel innebär att servern har avvisat din anslutning. Detta kan bero på att du inte har tillräckliga behörigheter för att komma åt den önskade mappen eller filen. När detta fel uppstår får du inte tillstånd att läsa, skriva eller utföra några operationer i den angivna katalogen. För att lösa problemet kan du behöva kontrollera och ändra dina användarbehörigheter eller be administratören om hjälp.

How do I fix permission denied in Ubuntu?

En annan metod är att ta ägarskap över filerna genom kommandot chown. Genom att äga filerna får du full kontroll över dem och kan därmed få tillgång till din hemkatalog igen.

Om du har administratörsprivilegier på ditt system kan du också använda sudo-kommandot för att lösa problemet. Med sudo-kommandot kan du köra kommandon som root-användaren, vilket innebär fullständiga behörigheter oavsett hur konfigurationen ser ut.

Det är viktigt att notera att root-användarkontot alltid har fullständiga behörigheter på alla filer, oavsett vad som har konfigurerats tidigare. Detta innebär att om inga andra metoder fungerar kan man försöka logga in som root-användare för direkt åtkomst till sina filer och kataloger.

Remove permission denied from a directory in Linux

För att tvinga bort kataloger med rm -f kan du antingen ändra dess behörigheter med hjälp av chmod-kommandot eller använda flaggan -f (för force) i kombination med flaggan -r, vilket tar bort den utan att be om bekräftelse. Detta gör det möjligt att ta bort en katalog som annars inte skulle vara tillgänglig för dig. Genom att ändra behörigheterna kan du ge dig själv rättigheter att komma åt och ta bort filer och mappar som tidigare var otillgängliga på grund av begränsade behörigheter.