Not At All To Completely Scale

I dagens era av kundrecensioner och onlineforum kan du inte bara slänga pengar på annonser och försöka dölja bristerna i ditt företag. Kundarna har idag makten att prata om ditt företag inför en global publik – både positivt och negativt. Denna makt sträcker sig även till dina anställda, som har möjligheten att höja – eller skada – din rykte som en bra arbetsgivare.

Hur kan man då säkerställa att det förs positiva samtal om ditt varumärke? Genom att mäta och agera på feedbackdata från både kunder och anställda.

Hur kan du samla in den informationen? Ett sätt är att använda 5-punkts Likert-skalan. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en Likert-skala är, hur de kan vara användbara och vad man bör vara uppmärksam på.

Utforska prissättning med avancerade Likert-skalaundersökningar nu!

Få åsikter från marknaden med Ombeas undersökningsplattform. Mät, förstå och förbättra enkelt kundupplevelsen med Likert-skala frågor över hela OMNI-kanalen.

Vad är en Likert-skala?

During his thesis work at Columbia University, psychologist and educator Rensis Likert (LEE-kurt, not LIE-kurt) wanted to measure subjective psychological attitudes in a “scientific” way. In 1932, he would publish A Technique for the Measurement of Attitudes, where he described a system that did exactly that — Likert scales.

För att förstå Likert-skalan bäst är det bra att ta hjälp av ett exempel. Här är en enkät som du kan få på vilken butik som helst, när som helst:

1. Hur nöjd är du med kundservicen i butiken?

– Mycket missnöjd

– Ganska missnöjd

– Varken nöjd eller missnöjd

– Ganska nöjd

– Mycket nöjd

2. Hur skulle du betygsätta produktutbudet i butiken?

– Mycket dåligt

– Dåligt

– Medelbra

– Bra

1. Jag hittar alltid de saker jag behöver i den här butiken.

– Här finns alltid de varor jag behöver.

– Det är aldrig svårt att hitta det jag söker i denna butik.

– Jag kan alltid lita på att denna butik har det jag behöver.

3. Priserna på denna butik är överkomliga.

Tabellen nedan visar graden av överensstämmelse med påståendet ovan:

| | | | |

|-|-|-|-|

| Helt oense | Oense | Neutrala | Eniga | Helt eniga |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Vänligen markera det nummer som bäst motsvarar din åsikt om prisnivån i denna butik.

3. Produkterna i denna butik är av hög kvalitet.

Skala:

1. Håller starkt med

2. Håller med

3. Neutral

4. Instämmer

5. Håller starkt med

Låt oss anta att en undersökning genomförs med två personer, och de svarade på följande sätt:

Person 1: Q1. Helt överens, Q2. Oenig och Q3. Helt överens…

Person 2: Q1. Håller inte alls med, Q2. Neutral, Q3. Håller inte alls med.

Person 2 har gett sina svar på en frågeundersökning och visar att denne starkt ogillar påstående 1, är neutral till påstående 2 och starkt ogillar påstående 3.

Med hjälp av dessa svar kan vi sedan beräkna ett nummer som beskriver hur dessa två kunder känner inför denna butik. Vi kan kalla detta för en sentimentpoäng.

Steg 1: För varje fråga i enkäten, beräkna det totala antalet svar för varje känslonivå (Helt oense, Oense, Neutral, Enig, Helt enig).

Multiplicera det numeriska värdet för varje nivå av känslouttryck med antalet respondenter. Låt oss börja med Fråga 1:.

Tabellen nedan visar olika nivåer av känslomässig respons och hur många svar som har fåtts för varje nivå. Varje respons har också tilldelats ett numeriskt värde.

Sentimentnivå | Numeriskt värde | Antal svar | Total

————–|—————–|————-|——-

Starkt oenig | 1 | 1 | 1

Oenig | 2 | 0 | 0

Neutral | 3 | 0 | 0

Enig  |  4  |  0        |    0 

Starkt enig                                                                                                                                                                  

5-stjärnigt medhåll                                       |

Steg 2: Lägg till totalerna och dela med det totala antalet respondenter.

Eftersom det numeriska värdet för nivån ‘Neutral’ är 3 innebär detta att respondenterna generellt känner sig neutrala när det gäller tillgängligheten på varor i butiken.

Tabellen nedan visar olika nivåer av sentiment och hur många svar som har getts för varje nivå. Varje sentimentnivå är kopplad till ett numeriskt värde.

Sentimentnivå | Numeriskt värde | Antal svar

—|—|—

Starkt oenig | 1 | 0

Oenig | 2 | 1

Neutral | 3 | 1

Enig | 4 | 0

Starkt enig |5|0

Sentiment Level Numerical Value Responses Total
Strongly Disagree 1 1 1
Disagree 2
Neutral 3
Agree 4
Strongly Agree 5 1 5

Om vi beräknar genomsnittet av de tre frågorna får vi en sentimentpoäng för hela enkäten.

Svar från fråga 1 med poängen 3 plus svar från fråga 2 med poängen 2.5 plus svar från fråga 3 med poängen 3 ger totalt poängsumman av ​​8,5 för de tre frågorna tillsammans. Genomsnittspoängen per fråga blir då beräknad genom att dela den totala summan av poäng med antalet frågor, vilket blir ungefär lika med ​​2,83.

Avrundat till 2, verkar respondenterna i denna enkät ha något negativa attityder mot sin shoppingupplevelse i denna specifika butik.

Vad gjorde vi här? Precis som Rensis Likert föreslog, tilldelade vi ett numeriskt värde till kunders psykologiska attityder gentemot en specifik butik. Mer specifikt beräknade vi en Likert-skala (hela frågeformuläret) baserat på tre Likert-frågor (varje enskild fråga).

Skalastruktur för en Likert-skala

Vilka kriterier kan hjälpa oss att skilja mellan Likert-skalor och frågepunkter från Likert-typ av punkter och skalor?

En Likert-skala innehåller alltid två eller fler Likert-objekt. Annars är det bara ett fristående Likert-objekt.

And how should a Likert item be structured? Here’s an example of a survey question that follows the canonical structure of a Likert item:

Jag känner mig bekväm i mitt eget hem.

Starkt oenig – Oenig – Neutral – Enig – Starkt enig

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Nu ska vi undersöka de kriterier som måste uppfyllas för att betraktas som en Likert-skala.

Skalan för känslouttryck sträcker sig från ingenting till fullständigt

Det finns många exempel på vertikala Likert-objekt, men ett Likert-objekt som följer riktlinjerna från den ursprungliga publikationen från 1932 har sina objekt ordnade horisontellt. Även om viss oro har framförts angående eventuell snedvridning i horisontella Likert-objekt anses effekten vara försumbar.

Skalan för sentimentnivåer tilldelas en representation av värde

Each sentiment level in a Likert item must be given a value to differentiate it from other sentiment levels. Put another way, it does not make sense to assign “1” to both “Agree” and “Disagree” because they don’t express the same emotion.

I den ursprungliga konceptet av Likert-skalan var denna värdering bara ett nummer. Lägre nummer indikerade negativa attityder och högre nummer indikerade positiva attityder. Men detta värde behöver inte vara ett nummer. Här på Ombea ersätter vi siffror med smiley-ansikten, som kan förstås av allmänheten.

Mer information: 30 branschspecifika frågor för kundnöjdhetsundersökningar.

Gradvis skalning av sentiment från inte alls till helt och hållet har textbaserade beskrivningar (eller grafiska representationer)

The sentiment levels have to be different from each other. Also, this difference is expressed through words or through images. In classical Likert scales, descriptors such as “disagree” or “completely agree” were used to satisfy this requirement.

Idag kan man också använda en bild som bäst förmedlar känslonivån, vilket kan vara mer passande beroende på din publik (mer om det senare)..

Det finns dock en annan faktor som går bortom hur du presenterar informationen. Det handlar om skillnaden i intensitet mellan de känslor som representeras.

|———————–|

| | Oenig | Neutral | Överens |

|—–|————-|———–|————|

| 1 | | | |

|—–|————-|- ———-|– ———|

Det är tydligt att de första två alternativen (från vänster till höger) definierar en liknande nivå av känslor. Det bryter därmed den logiska progressionen från en negativ inställning till en positiv när respondenten läser från vänster till höger. Med andra ord bryter det ‘symmetrin’ i Likert-skalan.

Jag känner mig bekväm i mitt eget hem.

Helt oense – Oense – Neutral – Enig – Helt överens

1 2 3 4 5

Vid första anblick ser denna punkt ut att vara emotionellt symmetrisk. Titta noga dock. Är ‘Helt oense’ verkligen totalt motsatsen till ‘Starkt hålla med’?

De 5 betygsskalan – vad är det?

Detta är en enkel numerisk skala där deltagare bedömer något på en skala från 1 till 5, där 1 representerar det lägsta eller sämsta alternativet och 5 representerar det högsta eller bästa alternativet. Sådana numeriska skalor används ofta för snabba och enkla utvärderingar.

Praktiska tips:

1. Använd denna typ av skala när du behöver snabbt få svar på frågor som kräver rangordning.

2. Se till att tydligt definiera vad varje siffra i skalan representerar för att undvika missförstånd.

3. Var försiktig med överanvändning av denna typ av skala eftersom den inte ger möjlighet till nyanserade svar.

4. Kom ihåg att tolka resultaten med försiktighet eftersom människors uppfattningar kan variera och vara subjektiva.

Användbarheten av Likert-skalan: Hur kan den vara till nytta?

Likert-skalan är användbar när du vill kvantifiera din målgrupps känslor gentemot en sak, idé eller fenomen. Eftersom frågorna tenderar att vara lätta svarar många deltagare på dem, vilket skapar ett lämpligt dataprover. Att kvantifiera återkoppling kan vara till hjälp eftersom du kan jämföra mot specifika resultat istället för vaga ambitioner.

Fundera över detta: Du är ansvarig för kundupplevelsen i en butik och ska snart träffa din chef för ett framstegsmöte. Vad skulle göra störst intryck? Att visa att kundupplevelsen har ökat från 6,2 till 8,1 förra månaden eller att ha en stark uppfattning om att fler köpare var nöjda förra månaden baserat på det generella leendeuttrycket hos människorna du mötte?

5 alternativ på Likert-skalan

En 5-punkts Likert-skala är en psykometrisk svarsmetod där respondenter enkelt kan besvara frågor och ange sin grad av överensstämmelse i fem punkter. Skalan består av följande alternativ – (1) Håller starkt inte med, (2) Håller inte med, (3) Varken håller med eller inte håller med, (4) Håller med, (5) Håller starkt med.

Här är några praktiska tips för att använda en 5-punkts Likert-skala:

1. Formulera klara och tydliga frågor: Se till att dina frågor är lättförståeliga och konkreta så att respondenterna kan ge ett korrekt svar baserat på deras åsikter eller upplevelser.

2. Undvik neutrala alternativ om möjligt: Om det går, undvik det mittalternativ som varken håller med eller inte håller med eftersom det kan leda till osäkerhet hos respondenterna. Istället låt dem välja mellan positiva och negativa alternativ.

3. Var konsekvent i formuleringen av skalpunkterna: Använd samma språkbruk och tonalitet genom hela skalan för att undvika missförstånd eller förvirring bland respondenterna.

Exempel:

(1) Mycket oense

(2) Ganska oense

(3) Varken oense eller ense

(4) Ganska ense

(5) Mycket ense

Genom att följa dessa tips kan du använda en 5-punkts Likert-skala effektivt för att samla in och analysera åsikter och upplevelser från dina respondenter.

Din första 5-punkts Likert-skala: Från ingen alls till fullständigt skalning

Innan du skapar din första Likert-skala finns det några saker att tänka på.

Skala baserad på text jämfört med skala baserad på smileys

You can choose between describing your sentiment levels through text or through images. Ultimately, which way you go depends on you, but consider both your audience and your context.

Vem är din målgrupp? Är de 4-åringar som knappt förstår skillnaden mellan rätt och fel? Eller är de anställda på ett Fortune 500-företag?

Beskrivningar i textform kan tolkas fel av din publik, vilket leder till felaktiga data. Dessutom kan din publik ha olika mognadsnivåer och kanske inte förstå ord som beskriver komplexa känslor. Det är här bildbaserade etiketter kommer till nytta..

Däremot kan textbaserade beskrivningar ge mer djup än smileys eller andra bildliknande beskrivningar. Tänk om du skulle behöva mäta läsarnas känslor kring om din nyhetspublikation var partisk eller inte? Skulle det inte vara bättre att använda etiketter som ‘mycket partisk’ eller ‘opartisk’ för att beskriva de typer av svar du söker efter?

En potentiell fallgrop att vara uppmärksam på i detta steg är eftergivenhetsbias. Vissa delar av befolkningen, som äldre och invandrare, har genomgått högre nivåer av institutionalisering som främjar en stark önskan att behaga. Dessa personer tenderar att föredra positiva svar på vissa påståenden även om de inte återspeglar deras verkliga inställning. I sådana fall kan det vara bäst att använda bildbaserade beskrivningar.

Att välja dina gradienter: Från ingen alls till fullständig skalning

Nu när du har bestämt dig för att använda textbeskrivningar istället för bildbaserade beskrivningar är det dags att definiera graderingen mellan våra sentimentnivåer. Vi diskuterade tidigare att Likert-objekt behöver ha symmetri. Dina sentimentnivåer bör presentera en gradvis progression från negativa åsikter till positiva åsikter. Dock är det upp till dig hur smidigt du vill göra den progressionen.

For example, should you include options such as “Not at all” or “Completely?” Or will you forego absolutes and instead include “very likely” and “very unlikely” at the edges of your sentiment levels? There is evidence to support that you should make your scales as moderate as possible. To avoid negative social labels, or to fall through the cracks of what is considered normal, respondents will gravitate towards the more neutral responses even if their attitudes are best reflected by the so-called “extremist” answer choices. This is an instance of what is called social desirability bias.

Skalan från Inte Alls till Helt och Hållet

Now you’ve decided between text or pictures, and have clarified the progression your sentiment levels will have. So now the question is, do you need five sentiment levels?

Ju fler nivåer av sentiment du erbjuder, desto bredare spektrum av åsikter kommer du att få. Om det du försöker mäta är en komplex operation eller tjänst som butiks-upplevelse eller kundengagemang, skulle du förmodligen dra nytta av att lägga till så många sätt för användarna att uttrycka sina åsikter som möjligt. Om däremot ditt syfte är att mäta användarnas inställning till badrummets renlighet, kanske ett mindre antal åsikter räcker..

Genom att lägga till fler nivåer av känslouttryck undviker man också att respondenterna samlas i mittenalternativen på din Likert-skala. När de presenteras med känslonivåer som inte exakt beskriver deras åsikter är det mer troligt att respondenterna väljer ett mittalternativ istället för att lämna frågan blank. Genom att lägga till fler möjliga svar ökar du chanserna att fånga deras verkliga åsikter och undvika snedvridningar i data.

Att välja fler alternativ har dock en nackdel. I dagens värld har människor begränsad uppmärksamhet och utrymme i sitt minne. Studier visar att vår uppmärksamhet når sin effektivitet vid sex objekt åt gången – om det finns fler än så tappar vi bara intresset. Vårt omedelbara korttidsminne kan också bara hålla i sju objekt åt gången. När vi bedömer möjliga känslonivåer kan vårt sinne endast överväga sju av dessa samtidigt, vilket innebär att respondenterna måste investera betydande tid för att komma ihåg de olika valen.

Det verkar finnas bevis som tyder på att femgradiga Likert-skalan säkerställer att respondenterna inte tappar intresset. Att analysera de olika svarsalternativen blir också enklare för respondenterna, vilket eliminerar frestelsen att välja mellanalternativ eller lämna frågor obesvarade. Dessutom ger fem nivåer av känslor en rimlig variation av åsikter som ger en djupare förståelse för attityder gentemot det objekt eller fenomen du vill utvärdera.

Att ha eller inte ha ett neutralt alternativ: En skalning från ingen alls till fullständig

Det är upp till dig att avgöra om det är värt att ha en neutral knapp. Å ena sidan gör en neutral knapp det möjligt att fånga upp åsikterna hos de respondenter som verkligen känner sig neutrala inför den sak eller fenomen du utvärderar. Å andra sidan ökar användningen av en neutral alternativ centrumbias, där respondenter tenderar att välja centrala alternativ när de ställs inför socialt oacceptabla extrema alternativ eller om deras verkliga åsikt inte finns med i Likert-skalan..

Att inte ha en neutral knapp har sina nackdelar. Utan en neutral knapp tvingas respondenterna att välja ett svar, vilket i princip tvingar dem att ljuga om sina verkliga åsikter när de egentligen känner sig neutrala. I det fallet kommer de optimera sitt svar för att passa vad de tror att undersökningsadministratören vill höra, vilket ytterligare förorenar den slutgiltiga datan som erhålls.

Utforska prissättning nu med avancerade Likert-skalaundersökningar!

Få åsikter från marknaden med Ombeas undersökningsplattform. Mät, förstå och förbättra kundupplevelsen enkelt med Likert-skalan över hela OMNI-kanalen.

The 7 scale rating is a system for evaluating something on a scale of 1 to 7

1. Betyg 1: Representerar den lägsta nivån av nöjdhet.

2. Betyg 2: Indikerar en något högre nivå av nöjdhet än betyg 1.

3. Betyg 3: Visar på fortsatt ökad tillfredsställelse, men fortfarande inte helt tillfredsställande.

4. Betyg 4: Representerar en medelhög nivå av kundnöjdhet.

5. Betyg 5: Indikerar att kunden är ganska nöjd med produkten eller tjänsten.

6. Betyg 6: Visar på högre grad av tillfredsställelse och nära fullständig belåtenhet hos kunden.

7. Betyg 7: Representerar den absoluta toppen av skalan och indikerar maximalt mått av kundnöjdhet.

Denna skala används för att låta respondenter uttrycka sin upplevda satisfaction med en produkt eller tjänst genom att välja ett nummer mellan dessa sju alternativ, där högre nummer motsvaras med större grad av belåtenhet och vice versa för de lägre numren i skalan.

En jämförelse mellan 5 och 7-poängs Likert-skala

Studier har visat att sju-punkts Likert-skalan är mer exakt, enklare att använda och ger en bättre reflektion av respondentens verkliga utvärdering. Med tanke på alla dessa fördelar verkar sju-punkts skalan vara den bästa lösningen för frågeformulär som används vid användbarhetsutvärderingar. Jämfört med högre ordningsskalor erbjuder 7-punkts skalan flera fördelar och bör därför övervägas som det mest lämpliga alternativet.

Enligt forskning är sju-poängs Likert-objekt mer noggranna, lättare att använda och ger en bättre återspegling av respondentens verkliga utvärdering. Med hänsyn till alla dessa fördelar verkar 7-poängs objekten vara den mest gynnsamma lösningen för frågeformulär, speciellt vid användbarhetsutvärderingar. Jämfört med objekt av högre ordning erbjuder 7-poängs objekten flera fördelar och bör därför övervägas som det bästa alternativet.

Forskning har visat att sju-punkts Likert-objekt är mer exakta, enklare att använda och ger en bättre reflektion av respondentens verkliga utvärdering. Med tanke på alla dessa fördelar verkar sju-punkts objekten vara den mest lämpliga lösningen för frågeformulär inom områden som usability evaluations. Även jämfört med objekt av högre ordning erbjuder 7-punkts objekten flera fördelar och bör därför betraktas som det optimala valet.

Skillnaden mellan 5 och 7 poängs Likert-skala

Använd 7 poäng för nya skalor

Om du designar en ny skala och behöver bestämma antalet svarsalternativ, kommer att ha 7 troligen ge dig en liten fördel jämfört med fem. Denna fördel kommer troligen bara att uppnås om du har färre svarsalternativ (färre än 10) och använder mycket stora urvalstorlekar.

Följande är en lista över punkter som bör beaktas:

1. Att använda 7 poäng istället för 5 kan ge en liten fördel vid utformning av nya skalor.

2. Fördelen blir mest märkbar när det finns färre än 10 svarsalternativ.

3. För att dra nytta av denna fördel krävs också mycket stora urvalstorlekar.

4. En ökad precision i mätningen kan uppnås genom att använda fler poäng på skalan.

5. Det är viktigt att noggrant överväga vilket antal svarsalternativ som bäst passar syftet med undersökningen eller studien.

6. Om det finns ett behov av finare gradering eller mer detaljerad information kan fler än 7 poäng vara lämpliga.

7. Å andra sidan kan alltför många alternativ leda till svårigheter för respondenterna och öka risken för felaktiga eller slumpmässiga svar.

8. Genomförandet av pilotstudier eller tester kan hjälpa till att bedöma effekten av olika antal svarsalternativ innan den slutliga versionen fastställs.

9. Att använda 7 poäng kan vara en kompromiss mellan att ha tillräckligt med alternativ för att fånga nyanser och undvika överbelastning av respondenterna.

10. Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till den specifika kontexten och målgruppen för undersökningen vid beslutet om antal svarsalternativ.

Kom ihåg att denna lista inte behöver innehålla exakt 10 punkter, utan kan anpassas efter behov och begränsningar i studien eller undersökningen.

Likert scales are usually 5 or 7 points because of their effectiveness in measuring attitudes and opinions

1. Enkelhet: Båda skalamodellerna är lätta att förstå och använda i enkäter.

2. Omfattning: Skalorna erbjuder flera alternativ för svar, vilket ger respondenter möjlighet att uttrycka olika nyanser av åsikter eller uppfattningar.

3. Effektivitet: Genom att erbjuda ett brett spektrum av svarsalternativ kan dessa skalor ge mer detaljerad information än enklare ja/nej-frågor.

4. Neutral mittlinje: Både 5-punkts- och 7-punkts-Likert-skalan har en neutral mittlinje som tillåter respondenterna att ange varken positiva eller negativa åsikter om det undersökta ämnet.

5. Flexibilitet: Dessa skalor kan anpassas efter forskningsbehov genom att lägga till eller ta bort vissa svarsalternativ.

Det här är några av de främsta fördelarna med både 5-punkts- och 7-punkts-Likert-skalan när de används i forskningsenkäter.

En 5 poängs betygsskala används för att bedöma något

Med det sagt rekommenderas den branschstandardiserade 5-punktskalan av flera anledningar: Den är enkel att förstå och använda både för undersökningsadministratörer och deltagare. Det tar mindre tid och ansträngning att fylla i än skalar med fler punkter. Dessutom passar den bättre på mobila enheter jämfört med skalar med fler punkter.

En av fördelarna med 5-punktskalan är dess enkelhet, vilket gör den lättförståelig för alla inblandade parter i en undersökning. Både administratörerna och respondenterna kan snabbt komma igång utan större svårigheter eller behov av extra instruktioner. Dessutom sparar man tid eftersom det tar mindre tid att svara på frågor som använder sig av denna skala jämfört med de som har fler alternativ.

En annan fördel är att 5-punktskalan fungerar bra på mobilskärmar. Med tanke på hur vanligt det är idag att människor använder sina mobiler för olika ändamål, inklusive att delta i undersökningar, så är det viktigt att ha en skalmodell som passar dessa enheter optimalt. Skalor med högre antal alternativ kan vara svårare att navigera genom på små skärmar, vilket kan leda till sämre svarsfrekvens eller felaktiga svar.

Sammanfattningsvis erbjuder 5-punktskalan ett användarvänligt alternativ för både administratörer och deltagare i en undersökning. Dess enkelhet och lämplighet för mobila enheter gör den till ett populärt val inom branschen.

En 1 till 5-betygsskala kallas?

1. Används för att mäta attityder, åsikter och uppfattningar.

2. Består av flera påståenden eller frågor som uttrycker olika nivåer av överensstämmelse eller oenighet.

4. Varje svarsalternativ har en numerisk poäng kopplad till sig för att möjliggöra kvantitativ analys.

6. Skalan kan anpassas efter specifika ämnen eller syften genom att formulera relevanta påståenden eller frågor.

7. Vanligt förekommande inom både vetenskaplig forskning och marknadsundersökningar.

8. Ger möjlighet till jämförelse mellan olika grupper inom samma studie.

9. Kan användas både i kvalitativa och kvantitativa undersökningar beroende på hur resultaten tolkas och analyseras.

10. Har blivit en populär metod inom forskning på grund av sin enkelhet och tillförlitlighet.

Denna lista ger en översikt över Likert-skalan och dess användningsområden i forskningssammanhang.