For God Has Not Given A Spirit Of Fear

När du slår upp ordet rädsla i ordboken finns det två huvudsakliga definitioner: En plågsam känsla som väcks av hotande fara, hot eller ondska, oavsett om hotet är verkligt eller inbillat; och en djup vördnad, som exempelvis fruktan för Gud.

With this in mind, what does the verse “God has not given us a spirit of fear” mean? Let’s start by looking at the whole verse which is found in 2 Timothy 1:7:

För Gud har inte gett oss en rädslans ande, utan en ande av kraft och av kärlek och av ett sundt förnuft. (Nya King James Bibeln)

Enligt definitionen av ordet kan det inte betyda vördnadsfull fruktan eftersom det inte skulle vara meningsfullt. Tydligtvis betyder rädsla något annat, så låt oss gräva djupare för att förstå vad det innebär. Vi bör också överväga den lämpliga reaktionen vi borde ha inför rädsla.

Författaren till Första Timotheosbrevet: Vem var det?

Brevet till Timotheus skrevs av aposteln Paulus. Det är en del av vad som vanligtvis kallas de pastorala breven, vilka inkluderar 1 och 2 Timotheusbrevet samt Titusbrevet. Timotheus var Paulus yngre lärjunge och var församlingsledare i Efesos församling. Paulus budskap till honom var att uppmuntra honom i hans roll som pastor.

I sitt första brev till Timoteus ger Paulus detaljerade instruktioner om hur den lokala församlingen bör se ut och fungera. När vi kommer till det andra brevet, som är Paulus sista skrivna brev, är han medveten om att slutet på hans eget liv närmar sig. Han skriver till Timoteus igen som en sista uppmuntran att hålla fast vid tron och fortsätta framåt.

När vi kommer till vers 7 blir vi medvetna om en kamp som Timotheus hade. Han kämpade mot en rädslans ande. Det verkar som att Timotheus hade en blyg personlighet och Paulus uppmuntrade honom att tala sanningen om evangeliet med frimodighet.

Att inte ha en ande av rädsla (och det är inte från Gud): Vad det innebär och varför

This brings us back to the question what does the verse “God has not given us a spirit of fear” mean? The word in the Greek is deilia (di-lee-ah). This word means cowardice or timidity. A person with a spirit of fear or timidity may shy away from proclaiming the gospel or upholding the truth of God’s word. This happens because of an impending sense of threat or danger whether it is real or imagined.

En annan synvinkel är att de är rädda för konsekvenserna av sina handlingar. När denna rädsla tar över, hamnar Guds kungadömes arbete i bakgrunden även om det fortfarande är viktigt. Personen blir förlamad och ineffektiv – inte för att de saknar kraft, utan för att de slutar agera på grund av rädsla.

Paulus påminner Timoteus – och oss – om att när det gäller att predika evangeliet eller göra Guds arbete, bör vi göra det med mod och djärvhet. Om du kommer ihåg i den tidiga kyrkan i Apostlagärningarna bad de ofta om djärvhet. I Apostlagärningarna 4:29 bad de faktiskt ‘Nu Herre, se deras hot och ge dina tjänare kraft att tala ditt ord med stor frimodighet.’ Gud vill inte att vi ska dra oss tillbaka från att förkunna evangeliet utan uppmanar oss att förklara det modigt, även inför motstånd eller förföljelse. Om en rädslans ande tar över kommer du ta ett steg tillbaka. Men när Guds Ande tar över kommer du gå framåt befogenheten att göra Guds vilja..

Det andra att notera om denna vers är att rädslans ande inte kommer från Gud. När man tänker på att ordet på grekiska betyder feghet eller blyghet, beskriver dessa karaktärsdrag inte alls Gud. Gud är inte blyg, feg, skygg, rädd, nervös eller orolig för något och eftersom du har Guds Ande inom dig bör inte heller du vara det. Observera versen i den utvidgade versionen:

För Gud har inte gett oss en ande av feghet eller rädsla, utan av kraft och kärlek och sunt omdöme och personlig disciplin.

Som troende pågår en inre kamp, och Timoteus upplevde samma sak. Om du fokuserar på dina egna förmågor eller hotet som kan uppstå genom att göra Guds verk, då kommer rädsla eller blyghet att växa fram. Men om du ständigt blir fylld av Guds Ande (Efesierbrevet 5:18) så kommer han hjälpa dig att övervinna rädslans ande.

You might be interested:  Jerry Seinfeld's Soup: The Unsatisfying Meal

Vad betyder inte denna vers?

Thus far we have addressed the question what does the verse “God has not given us a spirit of fear” mean. Let’s now turn the tables and look at what this verse does not mean. When you look throughout the pages of Scripture , one of the things you will notice is that God never tells anyone to be fearless. Fear or timidity can be a normal human emotion especially when you consider the circumstances.

I Lukas kapitel 1 besöker ängeln Gabriel Maria och en av de saker han säger till henne är att hon inte ska vara rädd. Jag har aldrig sett en ängel (åtminstone inte som jag vet om). Gabriel har aldrig uppenbarat sig för mig med ett budskap från Gud, men jag är säker på att om han gjorde det skulle min reaktion vara precis som Marias – rädsla. Under sådana omständigheter är rädsla en naturlig mänsklig känsla.

Om du står inför förföljelse, en dålig diagnos, en osäker framtid, arbetslöshet eller ekonomiska utmaningar, eller om du är på väg att ge dig ut på nytt uppdrag kan rädsla eller blyghet dyka upp. Gud vill inte att du ska springa runt med en stor S på bröstet och försöka vara superhjälte, agera som om du inte är rädd för något. Du behöver inte vara modig utan anledning. Men du behöver heller inte låta dig övervinnas av rädsla.

Betydelsen bakom 2 Timoteus 1:7

I Andra Timotheosbrevet kapitel 1 verserna 3 till 7 finns det en uppmuntran till mod för Timoteus i svåra tider. Han får veta av Paulus att hans böner besvaras och att han kommer från en familj med stark tro.

Tips eller exempel:

– När du står inför utmaningar kan det vara till hjälp att påminna dig själv om stödet du har från andra människor, såsom din familj eller dina nära vänner.

– Att be för någon annan kan ge tröst och hopp både för den personen och för dig själv.

– Att komma ihåg gemenskapen vi delar genom vår tro kan ge oss styrka när vi möter prövningar.

– Genom övning av positiva egenskaper som kraft, kärlek och självdisciplin kan vi bli mer motståndskraftiga mot livets utmaningar.

Paulus betonade även för Timoteus vikten av bön samt hur deras arbete var i Guds tjänst.

Tips eller exempel:

– Att be kan vara en viktig del av vår andliga praxis och kan ge oss tröst, vägledning och styrka.

– När vi inser att vårt arbete är i Guds tjänst kan det hjälpa oss att se meningen med det vi gör och ge oss motivation under svåra tider.

Paulus påminde Timoteus om den ande av kraft, kärlek och självdisciplin som de båda hade fått från Gud.

Tips eller exempel:

– Att erkänna de positiva egenskaper som vi har fått från Gud kan öka vår självförtroende när vi möter utmaningar.

– Genom att använda dessa egenskaper aktivt kan vi övervinna hinder och vara starka i motgångar.

Andra Timotheosbrevet 1:3–7 ger oss en uppmuntran till mod genom att påminna oss om stödet från andra människor, betydelsen av bön samt den inre styrkan som kommer från vår tro på Gud.

Tips eller exempel:

– Att läsa bibliska texter som denna kan fungera som inspiration när du behöver mod inför svårigheter.

– Praktisera regelbunden meditation eller böner för att hitta inre frid och styrka.

– Sök gemenskap med andra personer med liknande tro för att dela erfarenheter, be tillsammans och bli inspirerade.

Vad Bibeln säger om rädsla enligt Guds ord

När du bläddrar igenom Skriftens sidor kommer du ofta att finna att Gud uppmuntrar sitt folk att inte vara rädda eller fruktan. Det har beräknats att det finns 365 ‘frukta inte’ i Bibeln – en för varje dag på året. Detta låter dig och mig veta att Gud förstår vår mänskliga karaktär och våra mänskliga känslor. Observera några av de ‘frukta inte’ som nämns i Bibeln:.

Var inte rädd, för jag är med dig. Var inte nedslagen, för jag är din Gud. Jag kommer att ge dig styrka och hjälpa dig; jag kommer att hålla fast vid dig med min rättfärdiga högra hand (Jesaja 41:10).

Jag är Herren, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Var inte rädd; jag ska hjälpa dig (Jesaja 41:13).

Herren är mitt ljus och min frälsning – vem ska jag vara rädd för? Herren är mitt livs fäste – för vem ska jag vara rädd? (Psaltaren 27:1)

Även om du skulle lida för det som är rätt, är du välsignad. Var inte rädd för deras hot; låt dig inte skrämmas (1 Petrus 3:14).

You might be interested:  Problemet med ljudet som inte fungerar när man ansluter en Mac till en TV via HDMI

Säljs inte två sparvar för en skärva? Ändå kommer ingen av dem att falla till marken utanför er Faders omsorg. Till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Så var inte rädda; ni är mer värda än många sparvar (Matteus 10:29-31).

Jag tror att vi alla någon gång i livet har stått inför dessa typer av rädslor. Oro för försörjning. Oro för skydd. Oro för andra människor och vad de kommer säga, tänka eller göra. Undrar om Gud kommer hjälpa till. Osäker på om Gud kommer vara med dig. Tvivlar på om Gud verkligen bryr sig. Dessa är olika uttryck för rädsla som du kan uppleva någon gång i ditt liv. Det är viktigt att erkänna att detta är naturliga mänskliga känslor och eftersom Gud förstår vem vi är, uppmanar han oss att inte vara rädda..

Bibelversen som säger att Gud inte gav oss en ande av rädsla

I 2 Timotheosbrevet 1:7 står det att Gud inte har gett oss en ande av rädsla, utan en ande av kraft, kärlek och ett sunt sinne. Det betyder att när vi är rädda eller oroliga behöver vi komma ihåg att Gud ger oss mod och styrka istället för rädsla. Han ger oss också kärlek för att älska andra människor och ett sunt sinne för att tänka klart och fatta bra beslut.

Detta bibelvers påminner oss om att vi inte behöver vara rädda eftersom Gud är med oss och ger oss allt vi behöver för att hantera våra rädslor. Istället kan vi lita på hans kraft, älska andra människor som han älskar oss och använda vår sunda tankeförmåga för att göra goda val i livet.

Så nästa gång du känner dig orolig eller rädd, kom ihåg denna vers från Bibeln och låt den påminna dig om Guds närvaro i ditt liv. Du har ingen anledning till fruktan eftersom du har fått en ande av mod, styrka, kärlek och sundhet från honom.

Hur bör vi reagera på rädsla?

Vi har konstaterat att du vid något tillfälle i ditt liv kan behöva hantera rädsla. När detta inträffar, vad är då det lämpliga svaret? Jag vill presentera för dig en enkel tredelad respons på rädsla i ditt liv. Du behöver avvisa, fylla och lita på…

Lägg alla dina bekymmer på honom, för han bryr sig om dig. (1 Petrus 5:7)

Det första du bör göra är att överlämna. Allt du fruktar, allt som oroar dig, allt som gör dig ängslig eller nervös – ge det till Jesus. Han är inte emot dig. Han är för dig. Det viktigaste av allt är att han är redo, villig och kapabel att hjälpa dig i dina tider av rädsla eller ångest. När den där rädslan plötsligt kommer över dig, be och överlämna genast all den rädslan till Jesus..

Och lärjungarna fylldes av glädje och av den helige Ande (Apostlagärningarna 13:52).

Bli inte berusad av vin, vilket leder till utsvävningar. Istället, låt dig fyllas av Anden (Efesierbrevet 5:18).

Lärjungarna övervann sin rädsla inte genom att försöka hårdare, utan genom att få mer. De fylldes ständigt med kraft och styrka från den Helige Ande, vilket gjorde det möjligt för dem att övervinna varje rädsla de någonsin skulle kunna ha. När rädslan kommer kan du ta av den reservoar av den Helige Ande som Gud har gett oss. Kom ihåg att han är vår tröstare och hjälpare och han kommer att hjälpa oss när vi är rädda.

När rädslan tar över mig, sätter jag mitt förtroende till dig (Psalm 56:3).

När du har kastat bort och blivit fylld, är det enda som återstår att lita på. Observera att psalmisten säger mitt i min rädsla, när jag är rädd, vid den punkten kommer jag att lita på dig. Oroa dig inte för att du kan bli rädd, lär dig istället att lita på Gud genom processen. Han har lovat att även om du går igenom elden kommer du inte brännas. Oavsett hur stor motståndet kan vara så är Gud med dig och du kommer inte bli övervunnen. Han kan litas på..

Vad är rädslans anda?

Rädslans ande tenderar ofta att begränsa hjärtat. Men det finns en annan sorts rädsla – Herrens fruktan – som vidgar våra hjärtan och främjar en livlig koppling till det Gudomliga. Det är viktigt att odla ett skarpsynt öga för att kunna se den djupa skillnaden mellan dessa två former av rädsla.

Förklaring:

– Rädslans ande har en kontraherande effekt på hjärtat, vilket innebär att det får oss att känna oss instängda och begränsade.

– Å andra sidan expanderar rädslan för Herren våra hjärtan, vilket betyder att den gör oss mer öppna och mottagliga för Guds närvaro.

You might be interested:  What I, Your Period Pal, Absolutely Refuse to Digest

– Att ha förmågan att särskilja mellan dessa två typer av rädsla är avgörande eftersom de har olika inverkan på vår relation till det gudomliga.

Hoppet övervinner rädslan

Where do you stand? Is God calling you or asking you to do something that is sparking fear in your heart? We began this article asking the question what does the verse “God has not given us a spirit of fear” mean? Hopefully you are walking away from this article with hope. Understanding that fear will come but also understanding that there is one greater who lives inside of you, the Holy Spirit.

Genom hans kraft, styrka och mod kommer du kunna övervinna all rädsla. Du kommer att kunna göra det han vill att du ska göra, när han vill att du ska göra det eftersom han kommer ge dig det du behöver för att klara av det. Din uppgift är enkel. Bli bekant med Guds löften. Fyll dig med den Helige Ande. Gå och gör det som Gud har gett dig i uppdrag att göra. Med hans kraft kan du klara av det..

Clarence L. Haynes Jr. är en talare, bibellärare och medgrundare av Bibelstudieklubben. Han är författaren till Boken om syftet som hjälper dig att förstå hur Gud leder dig in i sin vilja. Hans senaste bok är Boken om seger: Hur du erövrar dina största utmaningar och vinner i ditt kristna liv. Denna bok lär dig hur du sätter ihop pusselbitarna så att du kan leva ett segerrikt kristet liv och äntligen bli den man eller kvinna av Gud som du verkligen önskar vara. Clarence har också åtagit sig att hjälpa 10 000 människor att lära sig studera Bibeln och har precis släppt sin första bibelstudiekurs kallad Bibelstudiegrunderna. För att lära dig mer om hans tjänst besök clarencehaynes.com..

How do I overcome the spirit of fear?

Således kan vi inte använda fysiska medel för att övervinna rädsla. Det är endast genom de andliga vapen och verktyg som Herren har gett oss som vi kommer att segra över rädslan. Bön är en stor del av detta. Bönen hjälper dig att koppla upp dig till Gud och skapar utrymme för den Helige Ande att verka i ditt liv.

P.S: Genom bön kan du också finna tröst, styrka och mod när du konfronterar dina rädslor. Lita på Guds löften och låt hans kärlek driva bort all fruktan från ditt hjärta.

Fear in the Bible is a concept that is explored and discussed throughout its pages

‘Fruktan’ är den naturliga konsekvensen av synd (1 Mosebok 3:10, 4:13,14, Ordspråksboken 28:1), det kommer som en bestraffning (5 Mosebok 28:25,28). Rädslan för människor och onda ting är faror att undvika, från vilka Guds fruktan befriar oss (4 Mosebok 14:9, 21:34, Psaltaren 23:4,31 :14 etc.).

Fear is both a spirit and an emotion

1. Spöken

2. Änglar

3. Demoner

4. Gudomliga väsen

5. Andeguider

6. Skyddsänglar

7. Heliga andar

8. Djurandar (exempelvis totemdjur)

9. Elementala andar (exempelvis vattenanden eller eldanden)

10.Andlighet i form av inre frid och harmoni

Det finns många olika typer av andar och de kan ha olika effekter på oss människor, både positiva och negativa.

Kom ihåg att rädsla inte kommer från Gud, utan snarare är den ett verktyg för mörkret att hålla oss tillbaka från vårt sanna potential och vår inre styrka.

De 7 krafterna hos Gud är: styrka, visdom, kärlek, nåd, rättvisa, helighet och evighet

I Bibeln nämns det att det finns de vars namn är skrivna i livets bok (Filipperbrevet 4:3). Detta indikerar en speciell status och förmån för dem som har sina namn inskrivna där. Att ha sitt namn i denna bok kan ses som ett gudomligt sigill, en skyddande kraft mot ondska och negativa krafter. Genom detta sigill får man också tillgång till Guds ingripande och hjälp i svåra tider.

En annan aspekt av att ha sitt namn i livets bok är kunskapen om den sanna profetian. De som har sina namn inskrivna där ges möjlighet att förstå och ta del av Guds planer och budskap genom hans profeter.

Förutom dessa fördelar innebär att ha sitt namn i livets bok också gemenskap med Kristus genom hans blod. Det symboliserar en andlig koppling till Jesus Kristus och mottagandet av hans nådiga gåvor.

Sammanfattningsvis ger närvaron av ens namn i livets bok flera viktiga privilegier: ett gudomligt sigill för skydd, möjligheten till Guds ingripande, kunskap om den sanna profetian samt gemenskap med Kristus genom hans blod och mottagandet av hans nådiga gåvor.

Gud säger att man inte ska oroa sig

Ämnet handlar om att vi inte behöver vara rädda eller oroliga eftersom Gud är där för att hjälpa oss. Vi kan överlämna våra bekymmer till honom genom bön och lita på att han kommer ta hand om oss.